dzieci szczęśliwe, syte i bezpieczne ...

Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

 

 Nauczycielki:

Pani Renata

Pani Iwona

 

Pomoc w grupie:

Pani Danuta

 

 

 

Marzec

 

ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

 • Poznanie wybranych zwierząt egzotycznych żyjących w specjalnie zorganizowanym przez człowieka środowisku – ogrodzie zoologicznym;
 • Zapoznanie z wyglądem i cechami charakterystycznymi np. słonia , żyrafy, zebry , lwa, nosorożca i krokodyla, oglądanie tych zwierząt na obrazkach, zdjęciach;
 • Rozpoznawanie i naśladowanie głosów zwierząt;
 • Utrwalenie pojęcia duży, mały;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według podanego kryterium;
 • Rozwijanie poczucia rytmu, umiejętności wokalnych i ruchowych;
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania zwierzęcia na podstawie opisu;
 • Próba określania prawej i lewej strony swojego ciała, pokazywanie np. prawą nogę, lewą rękę;
 • Składanie w całość obrazka pociętego na trzy części.

ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk;
 • Rozpoznawanie lisa wśród  wśród  innych zwierząt, nazywanie niektórych zwierząt;
 • Kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni, stosownie słów: wysoko – nisko, wyżej - niżej;
 • Poszerzanie wiedzy na temat ptaków żyjących w Polsce - sowa;
 • Zdobywanie wiedzy o zwierzętach leśnych i polnych, określanie różnic  między wiewiórką i lisem;
 • Zachęcanie do przestrzegania zasad szanowania przyrody;
 • Rozpoznawanie, wskazywanie i nazywanie wybranych owadów żyjących na łące;
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie odgłosów: pszczoły, żaby, bociana, świerszcza, muchy, komara;
 • Wdrażanie do posługiwania się nazwami kolorów.

MARCOWA POGODA

 • Określanie pogody i zjawisk charakterystycznych dla wczesnej wiosny – coraz dłuższe dni, słońce grzeje mocniej, często wieje już ciepły wiatr. Dostrzeganie zależności temperatury od pory roku;
 • Poznanie przysłowia związanego z wiosną, np., „W marcu jak w garncu”;
 • Wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych;
 • Poznawanie zmian zachodzących w marcowej pogodzie i nazywanie ich;
 • Przeliczanie w zakresie 4;
 • Rozpoznawanie i nazywanie dźwięków różnych zjawisk atmosferycznych – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze;
 • Rozwiązywanie zagadek związanych z marcową pogodą.

WIOSENNE PRZEBUDZENIE

 • Wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących wiosną  w przyrodzie;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Słuchanie odgłosów przyrody;
 • Utrwalanie nazw kolorów podstawowych;
 • Ćwiczenie umiejętności liczenia i  porównywania. Stosowanie słów: więcej, mniej;
 • Rozpoznawanie pierwszych wiosennych kwiatów: krokus, przebiśnieg, pierwiosnek;
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w trakcie zakładania hodowli roślin w kąciku przyrody:  rzeżucha, zielona cebulka, krokusy, żonkile, prymulki, tulipany;
 • Zdobywanie wiedzy na temat czynników niezbędnych do wzrostu roślin;
 • Pokazanie sposobów hodowli roślin: w ziemi, w wodzie, na wilgotnej wacie;
 • Rozwijanie opiekuńczej postawy wobec roślin;
 • Doskonalenie umiejętności segregacji i liczenia w zakresie odpowiadającym możliwościom dzieci.

 

Styczeń

 

MIJAJĄ DNI , MIESIĄCE, LATA

 • Słuchanie utworów literackich, w których występują postacie prezentujące postawy właściwe i naganne; rozpoznawanie ich i nazywanie;
 • Przynoszenie własnych książek do przedszkola- próby samodzielnego opowiadania ich treści;
 • Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej;
 • Klasyfikowanie przedmiotów według podanych cech jakościowych;
 • Dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie. Rozumienie następstwa dnia i nocy. Układanie rytmów;
 • Kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku – poznanie tradycji sylwestrowych i noworocznych;
 • Udział w uroczystości zorganizowanej dla wszystkich dzieci w przedszkolu – BAL KARNAWAŁOWY.

ZIMA I ZWIERZĘTA

 • Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą. Stałe dokarmianie ptaków i zwierząt żyjących na wolności;
 • Ilustrowanie ruchami treści wierszy i piosenek;
 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych odgłosów, głosów i dźwięków( w tym głosu ptaków), przyporządkowywanie dźwięku do obrazu;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania ;
 • Wskazywanie różnic i podobieństw w wyglądzie wybranych ptaków;
 • Rozwijanie kompetencji językowych.

BABCIA I DZIADEK

 • Zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim;
 • Przygotowanie niespodzianek dla babć i dziadków;
 • Wzbudzanie szacunku dla członków najbliższej rodziny  - babć i dziadków;
 • Wyrażanie chęci niesienia pomocy dziadkom oraz okazywanie wdzięczności za ich miłość;
 • Kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych;
 • Wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków;
 • Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka i próba uczestniczenia w nich;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4 z zastosowaniem liczebników głównych.

KORZYSTAMY Z UCIECH ZIMY

 • Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem zimy;
 • Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy;
 • Rozmowy na temat zdarzeń występujących na obrazkach. Próba nazwania przeżyć postaci (zadowolona, zdziwiona, zmartwiona…);
 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych;
 • Uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych i innych niedozwolonych miejscach;
 • Układanie obrazka złożonego z 4 i więcej części;
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad;
 • Zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportowymi, nazywanie zimowych dyscyplin sportowych;
 • Kształtowanie umiejętności porównywania wielkości. Porządkowanie elementów od najmniejszego do największego;

 

Listopad

 

MOJA  RODZINA

 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
 • Dostrzeganie znaczenia rodziny, nazywanie członków rodziny;
 • Okazywanie przywiązania do rodziny, nawiązywanie serdecznych kontaktów z rodzeństwem;
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez podejmowanie i wykonywanie prac domowych: a) utrzymywanie w porządku swoich zabawek; b) pomoc w kuchni podczas przygotowywania posiłków( mycie warzyw i owoców, dekorowanie kanapek, ustawianie kubeczka, rozkładanie sztućców itp.);
 • Dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych członków rodziny – spokojne i ciche zachowanie się, podczas gdy inni odpoczywają;
 • Kształtowanie pojęcia „para”;
 • Wskazywanie i nazywanie części swojego ciała;
 • Uświadomienie roli matki i ojca w wychowaniu i nauce dzieci.

 

11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 • Omówienie symboli narodowych- flagi, godła. Wysłuchanie hymnu, zachowując odpowiednią postawę;
 • Kształtowanie patriotycznych postaw dzieci.

MÓJ DOM

 • Oglądanie ilustracji lub zdjęć przedstawiających różne domy. Wymienianie jak największej liczby określeń dla domów;
 • Rozpoznawanie i nazywanie pomieszczeń znajdujących się w domu;
 • Poznawanie działania i sposobów wykorzystywania urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym;
 • Zapamiętywanie nazw urządzeń, ułatwiających życie człowiekowi, wykorzystywanych w domu, wskazywanie ich na obrazkach umieszczonych na tablicy i określanie ich funkcji;
 • Rozumienie siły prądu elektrycznego oraz zagrożeń, które może stwarzać;
 • Zabawy matematyczne  rozwijające umiejętność klasyfikowania;
 • Próba posługiwania się liczebnikami porządkowymi w przeliczaniu pięter bloku do 3;
 • Nazywanie domów zwierząt;
 • Wprowadzenie nazw podstawowych figur geometrycznych płaskich. Układanie domów z figur geometrycznych. Poprawne odwzorowywanie wzorów.

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków;
 • Rozwijanie u dzieci empatii ;
 • Poznanie praw i obowiązków przedszkolaka. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku we własnym otoczeniu;
 • Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie;
 • Wyrabianie nawyku uważnego słuchania i pytania o niezrozumiałe fakty;
 • Bliższe poznanie swoich rówieśników. Dostrzeganie podobieństw i różnic. Akceptacja siebie i odmienności innych. Wpływ różnic między dziećmi na wspólną pracę i zabawę;
 • Wyrażanie, rozpoznawanie i określanie własnych emocji. Rozpoznawanie uczuć innych osób na podstawie obserwacji wyrazu twarzy, mimiki i gestu;
 • Unikanie zachowań agresywnych i niepożądanych społecznie;
 • Poznanie i stosowanie form grzecznościowych względem rówieśników i osób dorosłych;
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • Rozwijanie umiejętności segregowania przedmiotów;
 • Przeliczanie elementów na konkretach do 3.

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 • Wdrażanie do dbania o własne zdrowie;
 • Poznanie i zapamiętanie numeru alarmowego 112;
 • Utrwalenie  zasad ruchu drogowego dla pieszych i  ich przestrzeganie;
 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze. Przewidywanie skutków zachowań związanych z ruchem drogowym przedstawionym na obrazkach, ocenianie zachowania osób;
 • Propagowanie zdrowego jedzenia i zdrowego stylu życia.Rozwijanie postawy prozdrowotnej;
 • Rozumienie konieczności dbania o czystość osobistą. Zgłaszania potrzeb fizjologicznych i korzystania w tym celu z toalety;
 • Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie: zgodne korzystanie ze wspólnych miejsc do zabaw, urządzeń, atrakcyjnych zabawek, spokojne oczekiwanie na swoją kolej;
 • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych. Ćwiczenie sprawności dłoni i palców, manipulowanie przy różnych zapięciach;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

 

Październik

 

IDZIE  JESIEŃ  PRZEZ  OGRÓD  I  SAD

 • Poznawanie darów jesieni – nazywanie i rozróżnianie wybranych warzyw i owoców (rosnących w Polsce), rozpoznawanie ich za pomocą zmysłu: wzroku, dotyku, smaku;
 • Oglądanie książek z małą ilością tekstu, o sztywnych okładkach i kartkach, z dużymi barwnymi, pogodnymi i realistycznymi ilustracjami;
 • Nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli w czasie opowiadania treści obrazka;
 • Poznawanie w toku zabaw określeń: duży, mały;
 • Postrzeganie podstawowych zasad higieny;
 • Uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw.

IDZIE  JESIEŃ  DO  ZWIERZĄT

 • Otwieranie oczu i uszu na wszystko , co dzieje się w przyrodzie jesienią;
 • Obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym i najbliższym otoczeniu;
 • Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku: wiewiórka i jeż;
 • Zapoznanie ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy;
 • Naśladowanie ruchów i głosów wydawanych przez zwierzęta leśne;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia – stosowanie liczebników  głównych w zakresie 4.

CO  Z  CZEGO  OTRZYMUJEMY

 • Poznanie przez dzieci pracy piekarza i etapów powstawania chleba;
 • Próbowanie różnych rodzajów pieczywa: chałka, obwarzanek, kajzerka, świderek, bułeczka z  cynamonem. Określanie smaku pieczywa;
 • Zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych. Rozpoznawanie i nazywanie produktów, które są uzyskiwane dzięki hodowli zwierząt;
 • Rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt żyjących na wsi;
 • Przełamywanie oporów przed spożywaniem nowych produktów spożywczych.

IDZIE  JESIEŃ  Z  DESZCZEM

 • Poznanie roli wody w życiu człowieka;
 • Naśladowanie ruchem i dźwiękiem deszczu i rozchlapywanie wody;
 • Kształtowanie poczucia rytmu;
 • Utrwalanie pojęć: mały, duży;
 • Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni;
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do temperatury czy pory roku;
 • Nauka samodzielnego zakładania wybranych części garderoby;
 • Eksperymentowanie z wodą „Co pływa, co tonie”.

 

Wrzesień

 

TO  JESTEM  JA

 • Zapoznanie się z kolegami i koleżankami w grupie;
 • Podejmowanie próby przedstawiania się i zapamiętania imion kolegów i koleżanek;
 • Poznanie i nazywanie części swojego ciała;
 • Wskazywanie przedmiotów mających jedną wspólną cechę;
 • Nauka tworzenia koła w sytuacjach zabawowych, poruszania się po jego obwodzie;
 • Rozwijanie mowy dziecka – odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu;
 • Nauka układania puzzli (samodzielnie lub z pomocą innych osób);
 • Poznanie sposobu lepienia z plasteliny;
 • Nauka rysowania kredkami (prawidłowy sposób trzymania kredki);
 • Nauka czynności higienicznych (zgłaszanie potrzeb fizjologicznych, mycie rąk po każdorazowym skorzystaniu z toalety, po powrocie z podwórka, przed każdym posiłkiem);

MOJA  GRUPA

 • Rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego ;
 • Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby;
 • Określanie własnego ubioru i odpowiednie dobieranie części garderoby;
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy;
 • Porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność do grupy zabawek;
 • Kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, nad, za, obok;
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
 • Uczestnictwo w zabawach ruchowych w Sali i na świeżym powietrzu;
 • Określanie chronologiczne wydarzeń na podstawie dwóch obrazków (co było wcześniej, co było później);
 • Uczestniczenie w zabawach popularnych.

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • Zaznajomienie z numerem alarmowym 112;
 • Wymienianie nazw różnorodnych pojazdów;
 • Rozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym;
 • Kształtowanie orientacji w przestrzeni, stosowanie określeń: do przodu, do tyłu, w bok, w górę w dół;
 • Wzbogacanie słownictwa o słowo dwojakiego znaczenia: zebra;
 • Poznanie pracy policjanta.

IDZIE  JESIEŃ…PRZEZ LAS, PARK

 • Rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni;
 • Segregowanie przedmiotów według określonej cechy;
 • Nauka skupiania uwagi na określonej czynności;
 • Układanie ciągu przedmiotów (roślin) w szeregi rytmiczne;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczby elementów, stosowanie określeń: więcej, mniej;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość, stosowanie określeń: duży, mały.

Marzec

 

"WIEWIÓRECZKA"

 

Zwinna wiewióreczka                                                                                    

na drzewo umyka,                                                                                                                       

to zerka na dzieci,                                                                                                                    

to do ich koszyka.

 

Chodźcie ze mną, proszę,                                                                

dajcie mi orzeszka,                                                                                                                            

za to wam pokażę,                                                                                                                      

kto na drzewie mieszka.

 

Ref :Wiewióreczko miła,                                                                                                                                        

ja orzeszki mam,                                                                                                                    

bardzo proszę wiewióreczko                                                                                                                                    

– orzeszka ci dam.

 

Wiewiórki rodzina                                                                              

w dziupli się schowała,                                                                                                                          

wesołą gromadką                                                                                                                

gości powitała.

 

"SPOTKANIE Z WIOSNĄ"

 

Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj,                                                                              

słychać świergot ptaków,                                                                                                       

a w ogrodzie spotkać można                                                                          

miłych przedszkolaków.

 

Ref: Wiosna, wiosna                                                                                         

przyszła do nas,                                                                                                 

bierzmy się za ręce.                                                                                                                      

Pośród młodej,  bujnej trawy                                                                               

kwiatów coraz więcej.

Styczeń

 

"BIAŁY WALCZYK"

              /M. Nawrocka/

 

Zasypało na biało podwórka.                                                                                          

Bałwan w zaspę ze śniegu dał nurka.                                                                                                         

Dzieci ciepłe włożyły ubranka,                                                                                                                    

będą śmiać się i zjeżdżać na sankach.

                                                                                                                                                                           

Ref. Pani Zimo, pani Zimo!                                                                                                                                  

Białą przykryj się pierzyną!                                                                                                                        

Jedzie wóz,                                                                                                                                                   

na nim Mróz                                                                                                                                               

dzieciom lody będzie wiózł! (bis)

 

Jaś ma łyżwy, Agnieszka ma narty.                                                                               

Sroka skrzeczy z ogonem zadartym,                                                                                                                         

że już pora, że czas na śniadanie!                                                                                                                                           

Zaraz ziaren w karmniku dostanie.

 

Ref. Pani zimo, pani Zimo!...(bis)

 

Listopad

 

"MOJA RODZINA"

 

Kiedy jest mi smutno,                                                                         

mama mnie pocieszy,                                                                                                    

mocno mnie przytuli,                                                                                                 

nigdzie się nie spieszy.

 

Ref.: Mama, tata, siostra, brat                                                                                                             

to jest mój rodzinny świat.                                                                                             

Teraz chcę powiedzieć wam:                                                                                            

dobrze, że rodzinę mam.

 

Z siostrą albo z bratem                                                                                  

często się bawimy,                                                                                                               

rower, piłka, rolki –                                                                                                             

bardzo to lubimy.

 

Ref.: Mama, tata...

 

Z tatą porozmawiać                                                                               

mogę dnia każdego,                                                                                                                                         

jest mym przyjacielem                                                                                                                    

i dobrym kolegą.

 

Ref.: Mama, tata…

 

"PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO"

 

Przybyli ułani pod okienko, (bis)                                                                                                         

Pukają, wołają: „puść panienko!”(bis)                                                                                                  

„ O Jezu, a cóż to za wojacy?”(bis)                                                                                           

„Otwieraj, nie pytaj beliniacy”(bis)                                                                                                 

„Przyszliśmy napoić nasze konie”(bis)                                                                                                       

„Za nami piechoty pełne błonie”.(bis)

 

Październik

 

"OWOCE I WARZYWA"  

 

1.Gruszki, śliwki, jabłka,                                                          

ludzie je zjadają,                                                                                              

słodkie i witamin                                                                                              

wiele w sobie mają.

 

Ref.: Witamina A, witamina C                                                                            

są w owocach i warzywach.                                                                                        

Każdy o tym wie.                                                                                                                                                                                           

 

Groszek, pomidory                                                                             

i inne warzywa                                                                                                           

zdrowe i dlatego                                                                                              

często je spożywaj.

 

Ref.:  Witamina A…

 

3.Zupa jarzynowa,                                                                     

przecier ogórkowy.                                                                                                

Jedz warzywa i owoce,                                                                              

 będziesz zawsze zdrowy.

 

 Ref.:  Witamina A…

 

"JARZYNOWA PIOSENKA "

 

Trzy zające sobie szły i skakały wszystkie trzy.                                                                                    

Mój zajączku naucz mnie, ja tak samo skakać chcę.                                                        

Każdy zając szpinak jada, to na skoki  świetna rada.                                                                     

Hop sa sa, ram pam pam, od szpinaku siłę mam.(2x)

 

Cztery kozy poszły w las i skakały cały czas.                                                                               

Moja kozo naucz mnie, ja tak samo skakać chcę.                                                                                               

Jem marchewkę na surowo bo to smacznie bo to zdrowo.                                                         

Hop sa sa, ram pam pam, od marchewki siłę mam.(2x)

 

Pięć baranków drogą szło i skakało że ho ho.                                                                         

Mój baranku naucz mnie, ja tak samo skakać chcę.                                                                                

Czy to wiosną  czy to latem na kolację jem sałatę.                                                                                             

Hop sa sa, ram pam pam, od sałaty siłę mam. (2x)

 

Jaś posłuchał dobrych rad, z apetytem szpinak zjadł.                                                                             

Bo kto dobrze skakać chce, ten jarzyny co dzień je.                                                                                      

Jem i szpinak i sałatę i marchewkę na dodatek.                                                                               

Hop sa sa, ram pam pam, bo od jarzyn siłę mam. (2x)

 

"PADA  DESZCZ  NA DWORZE"  

 

Pada deszcz, pada deszcz,                                                                                                                  

pada deszcz na dworze.                                                                                                              

Stuka puka, stuka puka                                                                                                                        

straszy kogo może.  

                                                                                                                             

Lecą w dół, lecą w dół                                                                                                                                   

srebrne koraliki.                                                                                                                                       

Zmoczą drzewa,                                                                                                                                 

zmoczą pola,                                                                                                                               

 domy i chodniki.

 

Pada deszcz, pada deszcz,                                                                                                                     

pada deszcz na dworze.                                                                                                                       

Stuka puka, stuka puka                                                                                                                         

straszy kogo może.  

                                                                                                               

Mała mysz, mała mysz                                                                                                          

chodzi na paluszkach                                                                                                                 

i deszczowe koraliki                                                                                                                     

zbiera do fartuszka.

 

Wrzesień

 

"POKAŻ  JASIU"   zabawa ze śpiewem

 

Pokaż Jasiu gdzie masz oko.                                                                                                                                             

Gdzie masz ucho, a gdzie nos.

Gdzie masz rękę, gdzie masz nogę.                                                                                                                                  

Gdzie na głowie rośnie włos.                        

Daj mi rękę, tupnij nogą.                              

Kiwnij głową: tak i nie.                                                                                                                                                                

Klaśnij w ręce.                                                                                                                                                                       

Hop do góry.                                                                                                                                                                     

Razem pobawimy się.

 

"POWIEDZ JASIU, POWIEDZ OLU … " 

 

Powiedz Jasiu,                                                                                                                                                                  

Powiedz Olu,                                                                                                                                                                                     

Gdzie tak miło                                                                                                                                                                                        

Gdzie tak miło                                                                                                                                                                       

Jak w przedszkolu.

 

Ref.: Bo przedszkole uczy, bawi nas.                                                                                                                             

Bo w przedszkolu miło płynie czas 

                                                                                                                                                                                                

Pani patrzy                                                                                                                                                                                    

Na nas z boczku ,                                                                                                                                                            

Jak stawiamy                                                                                                                                                                                               

Jak stawiamy                                                                                                                                                                      

Domki z klocków.

 

Ref.: Bo przedszkole…

 

 

Marzec

 

"ZWIERZĘTA W AFRYCE"

                     /B. Szelągowska/

 

Mama czytała mi dzisiaj wiersz                                                                                                                     

i dzięki mamie znam już Afrykę!                                                                                               

Wiem, że tam bardzo gorąco jest                                                                                                  

i że mieszkają zwierzęta dzikie.

Ogromne słonie co mają kły                                                                                                                             

i wodą z trąby się polewają.                                                                                                   

Żyją tam jeszcze wielkie żyrafy!                                                                                                

Szyje najdłuższe na świecie mają!

Na wielkich łąkach pasą się zebry                                                                                                      

i mają paski – czarne i białe.                                                                                                          

Są krokodyle i nosorożce.                                                                                                                          

Jak wyglądają?...Już zapomniałem.

 

"MARCOWE KAPRYSY"

                       /B. Forma/

 

Ja jestem marzec, ja wam pokarzę,                                                                                           

jak dobrze mieszać pogodę w garze.                                                                                          

Zanim na dobre wiosna przybędzie,                                                                                                        

ja ślady zimy zostawię wszędzie.                                                                                                       

Zmarzną  wam nosy i zmarzną uszy,                                                                                                     

i jeszcze trochę śnieżek poprószy.                                                                                                          

I chociaż słońce mocniej przygrzeje,                                                                                                             

to jeszcze chłodnym wiatrem powieje.

 

 

 

Styczeń

 

"WESOŁY NOWY ROCZEK "

                           /A. Markowa/

 

Nowy Roczek drobnym kroczkiem                                                                                                                                

do ludzi przychodzi.                                                                                                                                        

Powitajmy go serdecznie,                                                                                                                                                  

i starsi i młodzi.                                                                                                                                                                                                    

Stary Rok chce odpoczynku.                                                                                                                                             

Zmęczony i siwy                                                                                                                                                   

do Nowego mówi: „Synku,                                                                                                                                                                                                     

obyś był szczęśliwy”.                                                                                                                                                         

 

Nowy Rok, Nowy Rok,                                                                                                                                                 

Idzie do nas w gości,                                                                                                                                                                            

może nam przyniesie                                                                                                                                                      

piękny dar radości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Do siego, do siego,                                                                                                                                                          

do siego roku.                                                                                                                                                      

Dla każdego uśmiech,                                                                                                                                                                  

dla każdego spokój.

 

"KARMIMY PTAKI"  

                /T. Fiutowska/

 

Narrator:

Spadł śnieg i mróz srogi dookoła,                                                                                                                          

za oknem cisza , lecz czasem słychać,                                                                                                                                                 

jak głodny wróbel coś woła.

Wróbel:                                                                                                                                                        

Ćwir, ćwir, przedszkolaki,                                                                                                                                                        

na waszą pomoc czekają ptaki.   

Gil i gołąb:                                                                                                                                                  

Szykujcie ziarna,                                                                                                                                                                 

bo już za chwilę                                                                                                                                                

przyfruną tutaj gołębie i gile.     

Sikorka:                                                                                                                                         

Przynieście także chłopcy i dziewczynki,                                                                                                                                      

dla sikoreczki skórkę słoninki. 

Dzieci:                                                                                                                                                                       

Nam tego nie trzeba przypominać,                                                                                                                                  

bo gdy sroga zima,                                                                                                                                                   

wszystkie dzielne przedszkolaki                                                                                                                                                

z chęcią karmią ptaki,                                                                                                                                                                     

co dzień rano się szykują,                                                                                                                                                             

śnieg z karmnika otrzepują,                                                                                                                                          

a potem pożywne jedzonko podsypują.

 

"DZIEŃ BABCI I DZIADKA "

 

Z babcią na spacer, z dziadkiem na rower.                                                                                                                

Tak chętnie z Wami czas swój spędzamy.                                                                                                                   

Nawet choroba nie jest tak straszna,                                                                                                               

kiedy jesteście tuż obok z nami.(…)                                                                                                                     

(…) To Wasz dzień! Dzień Babci i Dziadka!                                                                                                                            

I dla Was mamy piękne życzenia,                                                                                                                                   

tysiąc buziaków i sto lat w zdrowiu!                                                                                                                          

Niech Wam się spełnią wszystkie marzenia.

 

"BAŁWANEK"

     / K. Sąsiadek/

 

Zimą, gdy śnieżek prószy,                                                                                                                                       

A mróz szczypie w uszy,                                                                                                                           

 

Dzieci się bawią na dworze,                                                                                                                                

Kto ulepić im bałwanka pomoże?                                                                                                              

Ja ulepię kule dwie,                                                                                                                                                              

To podstawa, a to brzuch,                                                                                                                       

Tu potrzeba ludzi dwóch,                                                                                                                       

Trzecia kula zamiast głowy,                                                                                                                             

Nasz bałwanek już gotowy.

 

Listopad

 

"MOJA RODZINA I JA" B. Szelągowska

 

Mama i tata,                                                                                                                                                      

i jeszcze ja!                                                                                                                                   

Babcia i dziadek, chomiki dwa!                                                                                                     

Pod jednym dachem w zgodzie mieszkamy                                                                                               

i się wzajemnie bardzo kochamy.                                                                                                             

I nikt nikomu nie przypomina,                                                                                                                 

że najważniejsza w życiu rodzina!

 

"MIESZKANIE HANI" (fragment wiersza) Cz. Janczarski

 

Czy wiesz jak mieszka Hania?                                                                                                        

Oto opis Hani mieszkania.

Najpierw centralne ogrzewanie:                                                                                                        

ciepło płynie rurą w ścianie.                                                                                                      

Mróz na dworze i zawieje –                                                                                                 

kaloryfer dom nagrzeje.

Elektryczna pralka w domu                                                                                                                  

to wygoda jest i pomoc.                                                                                                                                

Dobrze, że tę pralkę mamy,                                                                                                                          

bo oszczędza ręce mamy.                                                                                                                

Płonie w kuchence                                                                                                                                   

płomyk gazowy.                                                                                                                                                

Zaraz już będzie                                                                                                                              

obiad gotowy.

Pstryk! Zapalę lampkę sama,                                                                                                                      

gdy poprosi o to mama.                                                                                                                              

Nasz odkurzacz -  głośno szumi,                                                                                                                 

za to pięknie sprzątać umie.                                                                                                                 

Wciąga rurą kurz i śmiecie,                                                                                                                                                

ani pyłku nie znajdziecie!

Teraz Hania jest w łazience,                                                                                                                        

myje właśnie twarz i ręce.                                                                                                                                

Gdy telefon  - drr…zadzwoni –                                                                                                                         

już słuchawkę trzyma w dłoni.                                                                                                                                                   

I, choć Basia jest daleko,                                                                                                      

rozmawia z nią przez telefon.

Telewizor to rzecz piękna,                                                                                                                                 

o już jest w nim „Miś z okienka”.                                                                                                                         

Miś pozdrowił łapką Hanię,                                                                                                      

potem film był na ekranie.

Przy radiowej skrzynce siadam –                                                                                          

skrzynka… bajki opowiada.                                                                                                               

A gdy w radiu gra muzyka,                                                                                                             

tańczę polkę i walczyka.

 

"Dbajmy o zdrowie" B. Szelągowska

 

Mama, tata, babcia, wujek…                                                                                               

Każdy ci to zgodnie powie:                                                                                                                           

czy to zima, czy też lato,                                                                                                                                      

zawsze trzeba dbać o zdrowie!

Jeść warzywa i owoce,                                                                                                                                        

o higienę także dbać!                                                                                                                                     

Często się gimnastykować,                                                                                                                                             

bo niezdrowo w miejscu stać!

I ubrania też są ważne:                                                                                                                                 

źle się przegrzać, zmarznąć źle!                                                                                                               

Zimą nośmy rękawiczki,                                                                                                                                

ale latem to już nie!

Nikt z nas nie lubi chorować,                                                                                                                              

więc nie dajmy się chorobie!                                                                                                                                  

Ruch, higiena, sen potrzebny!                                                                                                         

I to właśnie da nam zdrowie!

 

Październik

 

"WIEWIÓRKA"

 

Wiewiórka skacze, wesoło fika,                                                                                                   

Gdy ktoś ją przestraszy, to na drzewie znika.                                                                                     

Ma dwa ostre ząbki i paluszki chude,                                                                                         

Puszystą kitkę i futerko rude.                                                                                            

Największe wiewiórka miewa uciechy,                                                                                          

Kiedy dorodne zajada orzechy.                                                                                                     

Oprócz orzeszków zbiera żołędzie,                                                                                                        

Zimowe zapasy  - z nich robić będzie.

 

"JEŻYK"

 

Szedł sobie parkiem jeżyk mały,                                                                                                         

Niczego się nie bał – był bardzo śmiały.                                                                                               

Na grzbiecie niósł czerwone jabłuszko,                                                                                                         

I liście zbierał, tupiąc prawą nóżką.                                                                                                              

Nagle zaczął padać deszczyk jesienny,                                                                                                                     J

eżyk więc przyspieszył kroku, bo się zrobił senny.

 

Wrzesień

 

"MOJE TRZY LATKA"     J. Straburzyńska

 

Mam trzy latka. Jestem Ola.                                                                                                                      

Chodzę z tobą do przedszkola.                                                                                                                                

Tu mam worek z jabłuszkami                                                                                                                                      

i mam znaczek z kwiatuszkami.                                                                                                                           

Zjadam rano swe śniadanie,                                                                                                                                  

potem zupkę, drugie danie.                                                                                                                                              

Z dziećmi bawię się od rana                                                                                                                                       

no, bo nie chcę biegać sama.                                                                                                                               

A kochana nasza pani                                                                                                                                                      

 też się czasem bawi z nami!

 

"ŚWIATEŁKO"   I. Salach

 

Przez ulicę idą dzieci,                                                                                                                                                           

gdy zielone światło świeci.                                                                                                                                                                 

Kiedy żółte się zapali                                                                                                                                                         

uważają nawet mali.                                                                                                                                                                    

Gdy zobaczysz  zaś czerwone                                                                                                                                        

czekaj grzecznie na ( zielone).

 

"JESIEŃ"   

 

Wzięła jesień pędzle,                                                                                                                                                                   

 wzięła jesień farby                                                                                                                                                                                  

i poszła malować drzewom liście.                                                                                                                                                          

Klonom – na czerwono                                                                                                                                                                                                          

brzozom – na żółto                                                                                                                                                                                             

dębom – na brązowo.

Wróć do góry
Przejdź na dół