dzieci szczęśliwe, syte i bezpieczne ...

Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Styczeń

 

MIJAJĄ DNI , MIESIĄCE, LATA

 • Słuchanie utworów literackich, w których występują postacie prezentujące postawy właściwe i naganne; rozpoznawanie ich i nazywanie;
 • Przynoszenie własnych książek do przedszkola- próby samodzielnego opowiadania ich treści;
 • Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej;
 • Klasyfikowanie przedmiotów według podanych cech jakościowych;
 • Dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie. Rozumienie następstwa dnia i nocy. Układanie rytmów;
 • Kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku – poznanie tradycji sylwestrowych i noworocznych;
 • Udział w uroczystości zorganizowanej dla wszystkich dzieci w przedszkolu – BAL KARNAWAŁOWY.

ZIMA I ZWIERZĘTA

 • Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą. Stałe dokarmianie ptaków i zwierząt żyjących na wolności;
 • Ilustrowanie ruchami treści wierszy i piosenek;
 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych odgłosów, głosów i dźwięków( w tym głosu ptaków), przyporządkowywanie dźwięku do obrazu;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania ;
 • Wskazywanie różnic i podobieństw w wyglądzie wybranych ptaków;
 • Rozwijanie kompetencji językowych.

BABCIA I DZIADEK

 • Zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim;
 • Przygotowanie niespodzianek dla babć i dziadków;
 • Wzbudzanie szacunku dla członków najbliższej rodziny  - babć i dziadków;
 • Wyrażanie chęci niesienia pomocy dziadkom oraz okazywanie wdzięczności za ich miłość;
 • Kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych;
 • Wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków;
 • Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka i próba uczestniczenia w nich;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4 z zastosowaniem liczebników głównych.

KORZYSTAMY Z UCIECH ZIMY

 • Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz z nadejściem zimy;
 • Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy;
 • Rozmowy na temat zdarzeń występujących na obrazkach. Próba nazwania przeżyć postaci (zadowolona, zdziwiona, zmartwiona…);
 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych;
 • Uświadomienie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych i innych niedozwolonych miejscach;
 • Układanie obrazka złożonego z 4 i więcej części;
 • Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad;
 • Zapoznanie z różnymi dyscyplinami sportowymi, nazywanie zimowych dyscyplin sportowych;
 • Kształtowanie umiejętności porównywania wielkości. Porządkowanie elementów od najmniejszego do największego;

 

Listopad

 

MOJA  RODZINA

 • Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
 • Dostrzeganie znaczenia rodziny, nazywanie członków rodziny;
 • Okazywanie przywiązania do rodziny, nawiązywanie serdecznych kontaktów z rodzeństwem;
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez podejmowanie i wykonywanie prac domowych: a) utrzymywanie w porządku swoich zabawek; b) pomoc w kuchni podczas przygotowywania posiłków( mycie warzyw i owoców, dekorowanie kanapek, ustawianie kubeczka, rozkładanie sztućców itp.);
 • Dostrzeganie i rozumienie potrzeb innych członków rodziny – spokojne i ciche zachowanie się, podczas gdy inni odpoczywają;
 • Kształtowanie pojęcia „para”;
 • Wskazywanie i nazywanie części swojego ciała;
 • Uświadomienie roli matki i ojca w wychowaniu i nauce dzieci.

 

11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 • Omówienie symboli narodowych- flagi, godła. Wysłuchanie hymnu, zachowując odpowiednią postawę;
 • Kształtowanie patriotycznych postaw dzieci.

MÓJ DOM

 • Oglądanie ilustracji lub zdjęć przedstawiających różne domy. Wymienianie jak największej liczby określeń dla domów;
 • Rozpoznawanie i nazywanie pomieszczeń znajdujących się w domu;
 • Poznawanie działania i sposobów wykorzystywania urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym;
 • Zapamiętywanie nazw urządzeń, ułatwiających życie człowiekowi, wykorzystywanych w domu, wskazywanie ich na obrazkach umieszczonych na tablicy i określanie ich funkcji;
 • Rozumienie siły prądu elektrycznego oraz zagrożeń, które może stwarzać;
 • Zabawy matematyczne  rozwijające umiejętność klasyfikowania;
 • Próba posługiwania się liczebnikami porządkowymi w przeliczaniu pięter bloku do 3;
 • Nazywanie domów zwierząt;
 • Wprowadzenie nazw podstawowych figur geometrycznych płaskich. Układanie domów z figur geometrycznych. Poprawne odwzorowywanie wzorów.

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 • Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków;
 • Rozwijanie u dzieci empatii ;
 • Poznanie praw i obowiązków przedszkolaka. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku we własnym otoczeniu;
 • Przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie;
 • Wyrabianie nawyku uważnego słuchania i pytania o niezrozumiałe fakty;
 • Bliższe poznanie swoich rówieśników. Dostrzeganie podobieństw i różnic. Akceptacja siebie i odmienności innych. Wpływ różnic między dziećmi na wspólną pracę i zabawę;
 • Wyrażanie, rozpoznawanie i określanie własnych emocji. Rozpoznawanie uczuć innych osób na podstawie obserwacji wyrazu twarzy, mimiki i gestu;
 • Unikanie zachowań agresywnych i niepożądanych społecznie;
 • Poznanie i stosowanie form grzecznościowych względem rówieśników i osób dorosłych;
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • Rozwijanie umiejętności segregowania przedmiotów;
 • Przeliczanie elementów na konkretach do 3.

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 • Wdrażanie do dbania o własne zdrowie;
 • Poznanie i zapamiętanie numeru alarmowego 112;
 • Utrwalenie  zasad ruchu drogowego dla pieszych i  ich przestrzeganie;
 • Dostrzeganie sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze. Przewidywanie skutków zachowań związanych z ruchem drogowym przedstawionym na obrazkach, ocenianie zachowania osób;
 • Propagowanie zdrowego jedzenia i zdrowego stylu życia.Rozwijanie postawy prozdrowotnej;
 • Rozumienie konieczności dbania o czystość osobistą. Zgłaszania potrzeb fizjologicznych i korzystania w tym celu z toalety;
 • Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie: zgodne korzystanie ze wspólnych miejsc do zabaw, urządzeń, atrakcyjnych zabawek, spokojne oczekiwanie na swoją kolej;
 • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych. Ćwiczenie sprawności dłoni i palców, manipulowanie przy różnych zapięciach;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

 

Październik

 

IDZIE  JESIEŃ  PRZEZ  OGRÓD  I  SAD

 • Poznawanie darów jesieni – nazywanie i rozróżnianie wybranych warzyw i owoców (rosnących w Polsce), rozpoznawanie ich za pomocą zmysłu: wzroku, dotyku, smaku;
 • Oglądanie książek z małą ilością tekstu, o sztywnych okładkach i kartkach, z dużymi barwnymi, pogodnymi i realistycznymi ilustracjami;
 • Nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania własnych myśli w czasie opowiadania treści obrazka;
 • Poznawanie w toku zabaw określeń: duży, mały;
 • Postrzeganie podstawowych zasad higieny;
 • Uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw.

IDZIE  JESIEŃ  DO  ZWIERZĄT

 • Otwieranie oczu i uszu na wszystko , co dzieje się w przyrodzie jesienią;
 • Obserwowanie przyrody w ogrodzie przedszkolnym i najbliższym otoczeniu;
 • Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku: wiewiórka i jeż;
 • Zapoznanie ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy;
 • Naśladowanie ruchów i głosów wydawanych przez zwierzęta leśne;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia – stosowanie liczebników  głównych w zakresie 4.

CO  Z  CZEGO  OTRZYMUJEMY

 • Poznanie przez dzieci pracy piekarza i etapów powstawania chleba;
 • Próbowanie różnych rodzajów pieczywa: chałka, obwarzanek, kajzerka, świderek, bułeczka z  cynamonem. Określanie smaku pieczywa;
 • Zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych. Rozpoznawanie i nazywanie produktów, które są uzyskiwane dzięki hodowli zwierząt;
 • Rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt żyjących na wsi;
 • Przełamywanie oporów przed spożywaniem nowych produktów spożywczych.

IDZIE  JESIEŃ  Z  DESZCZEM

 • Poznanie roli wody w życiu człowieka;
 • Naśladowanie ruchem i dźwiękiem deszczu i rozchlapywanie wody;
 • Kształtowanie poczucia rytmu;
 • Utrwalanie pojęć: mały, duży;
 • Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni;
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do temperatury czy pory roku;
 • Nauka samodzielnego zakładania wybranych części garderoby;
 • Eksperymentowanie z wodą „Co pływa, co tonie”.

 

Wrzesień

 

TO  JESTEM  JA

 • Zapoznanie się z kolegami i koleżankami w grupie;
 • Podejmowanie próby przedstawiania się i zapamiętania imion kolegów i koleżanek;
 • Poznanie i nazywanie części swojego ciała;
 • Wskazywanie przedmiotów mających jedną wspólną cechę;
 • Nauka tworzenia koła w sytuacjach zabawowych, poruszania się po jego obwodzie;
 • Rozwijanie mowy dziecka – odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu;
 • Nauka układania puzzli (samodzielnie lub z pomocą innych osób);
 • Poznanie sposobu lepienia z plasteliny;
 • Nauka rysowania kredkami (prawidłowy sposób trzymania kredki);
 • Nauka czynności higienicznych (zgłaszanie potrzeb fizjologicznych, mycie rąk po każdorazowym skorzystaniu z toalety, po powrocie z podwórka, przed każdym posiłkiem);

MOJA  GRUPA

 • Rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego ;
 • Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby;
 • Określanie własnego ubioru i odpowiednie dobieranie części garderoby;
 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy;
 • Porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność do grupy zabawek;
 • Kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, nad, za, obok;
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
 • Uczestnictwo w zabawach ruchowych w Sali i na świeżym powietrzu;
 • Określanie chronologiczne wydarzeń na podstawie dwóch obrazków (co było wcześniej, co było później);
 • Uczestniczenie w zabawach popularnych.

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • Zaznajomienie z numerem alarmowym 112;
 • Wymienianie nazw różnorodnych pojazdów;
 • Rozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym;
 • Kształtowanie orientacji w przestrzeni, stosowanie określeń: do przodu, do tyłu, w bok, w górę w dół;
 • Wzbogacanie słownictwa o słowo dwojakiego znaczenia: zebra;
 • Poznanie pracy policjanta.

IDZIE  JESIEŃ…PRZEZ LAS, PARK

 • Rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni;
 • Segregowanie przedmiotów według określonej cechy;
 • Nauka skupiania uwagi na określonej czynności;
 • Układanie ciągu przedmiotów (roślin) w szeregi rytmiczne;
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczby elementów, stosowanie określeń: więcej, mniej;
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość, stosowanie określeń: duży, mały.

Wróć do góry
Przejdź na dół