dzieci szczęśliwe, syte i bezpieczne ...

Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Marzec

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny.
 2. Zwierzęta naszych pól i lasów.
 3. Marcowa pogoda.
 4. wiosenne przebudzenie.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • rysuje po śladach rysunek żyrafy,
 • rozpoznaje krokodyle wśród innych zwierząt, potrafi je nazwać,
 • lepi krokodyla z plasteliny,
 • wie, w jaki sposób prawidłowo artykułować głoskę s,
 • maluje palcem,
 • próbuje przysmaków wiewiórki (orzechów),
 • opisuje wygląd wiewiórki i jej zwyczaje,
 • formuje kulki z plasteliny i dokładnie je przykleja,
 • eksperymentuje z wodą,
 • prawidłowo wymawia głoskę p - w izolacji i sylabie,
 • maluje gałęzie i nakleja pestki dyni,
 • ilustruje ruchem tekst piosenki,
 • poznaje różne rodzaje gleb.

 

Luty

 

Baśnie, bajki, bajeczki
   Muzyka wokół nas
   Nie jesteśmy sami w kosmosie

Projekt BUDOWLE

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:

 • słucha z uwaga czytanego tekstu,
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,
 • rysuje wzory po śladzie,
 • słucha utworów muzycznych,
 • używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki,
 • rysuje wybranego bohatera baśni,
 • rysuje drogę w labiryncie,
 • liczy w zakresie czterech (pięciu),
 • wskazuje różnice między obrazkami,
 • kontynuuje proste rymy,
 • ćwiczy spostrzegawczość,
 • poznaje baśń Czerwony Kapturek,
 • oddziela drobne elementy od większych,
 • kojarzy przedmiot z utworem, w jakim go spotykamy,
 • aktywnie słucha muzyki,
 • wykonuje własny instrument i akompaniuje na nim,
 • rozpoznaje dźwięki i określa ich źródła,
 • gra na bębenku,
 • naśladuje dźwięki dochodzące z otoczenia,
 • naśladuje dźwięki instrumentów,
 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty,
 • rozpoznaje trąbkę i naśladuje dźwięki, jakie ona wydaje,
 • układa trąbkę z figur geometrycznych,
 • bierze udział w zabawach muzycznych,
 • rozpoznaje planetę Ziemię na obrazkach,
 • maluje ufoludka z wyobraźni,
 • ilustruje ruchem słowa piosenki,
 • stosuje słowa: lornetka, luneta, teleskop,
 • wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem materiału przyrodniczego,
 • wykonuje papierową rakietę,
 • śpiewa piosenkę,
 • prawidłowo wymawia głoskę l,
 • słucha utworów literackich dotyczących kosmosu,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach,
 • opisuje wygląd budowli,
 • konstruuje rożne budowle,
 • słucha wiersza,
 • ogląda film dotyczący pracy architekta,
 • buduje z klocków i figur geometrycznych,
 • obrysowuje przedmioty w różnych kształtach,
 • wymienia podstawowe materiały budowlane,
 • ogląda ilustracje zabytków z całego świata,
 • rysuje wybrane przez siebie zbytki,
 • poznaje nazwy budynków i budowli,
 • rozumie znaczenie słów związanych z budowlami,
 • wykonuje drzewka do projektu makiety,
 • planuje położenie budowli na makiecie,
 • wykonuje makietę.

 

Listopad


1. Moja rodzina.
2. Mój dom.
3. Moje prawa i obowiązki.
4. Moje zdrowie i obowiązki.


Zamierzenia wychowawcze:

 • dostrzega znaczenie rodziny,
 • słucha z uwagą czytanego tekstu,
 • opowiada o swojej rodzinie,
 • porusza się rytmicznie przy muzyce,
 • gra akompaniament przy kołatce,
 • śpiew refren piosenki,
 • opowiada, w jaki sposób pomaga rodzicom,
 • dobiera obrazki do pary,
 • wypowiada się na określony temat,
 • wymyśla dalszy ciąg baśni,
 • powtarza wiersz,
 • wskazuje i nazywa części swojego ciała,
 • rysuje swoja rodzinę,
 • przygotowuje drobne prezenty dla najbliższych,
 • wypowiada się na temat dzielenia się swoja własnością,
 • prezentuje elementy pantomimy przed grupą,
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,
 • przelicza piętra bloku,
 • nazywa domy zwierząt,
 • rytmicznie klaszcze przy piosence,
 • śpiewa refren piosenki,
 • układa dom z figur geometrycznych,
 • poprawnie odwzorowuje wzór,
 • rozpoznaje i nazywa pomieszczenia znajdujące się w domu,
 • rozpoznaje za pomocą wzroku i słuchu urządzenia elektryczne stosowane w gospodarstwie domowym,
 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza,
 • wypowiada się na temat rodziny (własnej i innych osób), zwierząt hodowanych w domach,
 • podaje przykłady swoich praw i obowiązków,
 • segreguje przedmioty według danej cechy,
 • koloruje rysunek – samo i w parze z inną osobą,
 • uczestniczy w zabawach sensorycznych,
 • wypowiada się na temat praw dziecka,
 • wymienia wybrane prawa dziecka,
 • podaje numer alarmowy,
 • degustuje soki owocowe,
 • liczy elementy, porównuje liczebność zbiorów,
 • wymienia sposoby dbania o zdrowie,
 • wymienia przedmioty potrzebne do dbania o czystość,
 • kreśli wzory grafomotoryczne.

 

Wrzesień

 

Tematy zajęć:

 1. To jestem ja
 2. Moja grupa
 3. Moa droga do przedszkola
 4. Idzie jesień … przez las, park

Zamierzenia wychowawcze:

 • zapoznanie z kolegami i nauczycielem,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • kształtowanie przynależności do grupy,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wdrażanie do współdziałania w grupie,
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • dostrzeganie wspólnych cech przedmiotów,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność,
 • kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • zaznajomienie z numerem alarmowym 112,
 • rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,rozbudzanie zainteresowań światem przyrody,poszerzanie doświadczeń plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

Wróć do góry
Przejdź na dół