dzieci szczęśliwe, syte i bezpieczne ...

Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Luty

 

Baśnie, bajki, bajeczki

 • Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich;
 • Aktywizowanie umysłu i emocji dzieci w toku odgrywania scenek dramowych;
 • Zapoznanie z literami „g, G”: małą i wielką, drukowaną i pisaną;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat teatru;
 • Utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego;
 • Odgrywanie scenek sytuacyjnych w teatrze cieni według ustalonego scenariusza;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 8;
 • Wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych;
 • Posługiwanie się umownymi znakami – przygotowanie do programowania;
 • Rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się ma ustalone sygnały;
 • Utrwalanie umiejętności poruszania się w metrum trójdzielnym;
 • Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Nabywanie odwagi w wypowiadaniu się na forum grupy;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat budowy książki.

Muzyka wokół nas

 • Poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta;
 • Poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki;
 • Muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej;
 • Odkrywanie litery „w, W”: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Kształtowanie poczucia sprawstwa i odczuwania radości z wykonanej pracy;
 • Zdobywanie wiadomości na temat filharmonii;
 • Poznawanie właściwego sposobu zachowania się na koncercie;
 • Wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina;
 • Wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej;
 • Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych;
 • Reagowanie na zmiany metrum;
 • Utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych w danym zakresie;
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9;
 • Zapoznanie ze znaczeniem nowych słów oraz położeniem nut na pięciolinii;
 • Poznawanie budowy instrumentów strunowych szarpanych na przykładzie gitary.

Nie jesteśmy sami w kosmosie

 • Poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego;
 • Odkrywanie liter „p, P”: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • Rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • Nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim;
 • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej;
 • Utrwalanie kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym;
 • Rozwijanie mowy;
 • Poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji;
 • Rozwijanie rozumowania przyczynowo – skutkowego;
 • Wykonywanie układu ruchowego do piosenki;
 • Przybliżanie sylwetki wielkiego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika;
 • Utrwalanie poznanych znaków matematycznych: +, = oraz liczb od 1 do 9;
 • Przeliczanie w zakresie 9;
 • Wzbogacanie wiadomości na temat gwiazd, poznawanie nazw wybranych gwiazdozbiorów.

Projekt pieniądze

 • Określanie, co interesuje dzieci i czego chciałyby dowiedzieć się o pieniądzach;
 • Wzbogacanie wiadomości na temat polskich pieniędzy: historii i sposobu wytwarzania;
 • Zachęcanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania;
 • Porównywanie sposobu wytwarzania pieniędzy dawniej i obecnie;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Rozumienie potrzeby oszczędzania, poznawanie sposobów przechowywania pieniędzy;
 • Zapoznanie z instytucją użyteczności publicznej (bankiem);
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • Rozumienie potrzeby planowania wydatków oraz racjonalnego wydawania pieniędzy;
 • Nazywania i klasyfikowanie produktów ze względu na miejsce ich zakupu (sklepy);
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się pieniędzmi w sytuacjach wymiany: kupno – sprzedaż;
 • Rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi.

 

Styczeń

 

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA …

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • wymienia wybrane tradycje związane z następstwem Nowego Roku,
 • odkrywa litery s: małą, wielką, drukowaną i pisaną;
 • rozpoznaje i nazywa litery s, S;
 • wykonuje pracę plastyczną nową techniką;
 • wzbogaca wiedze na temat kalendarza i jego znaczenia;
 • poznaje właściwości fizyczne niektórych substancji, pobudza zmysły;
 • rozumie sens podawanych informacji w formie uproszczonych rysunków;
 • rozwija ogólną sprawność fizyczną;
 • nabywa umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim;
 • wzbogaca wiadomości dotyczące miesięcy, i pór roku;
 • przyporządkowuje miesiące do poszczególnych pór roku;
 • reaguje na ustalone sygnały;
 • śpiewa dany tekst na własna melodię;
 • utrwala dni tygodnia,
 • rozpoznaje znak matematyczny +; poprawnie stosuje znak + i = w sytuacjach zadaniowych;
 • rozwija umiejętności dodawania w zakresie 7,
 • wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej,
 • rozumie pojęcie czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku;
 • dostrzega znaczenie pracy wykonywanej w nocy;
 • utrwala wiadomości na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku;
 • rozwija sprawności manualne.

 

 

ZIMA I ZWIERZĘTA

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabaw zimowych,
 • dokonuje analizy i syntezy sylabowej słów,
 • wymienia głoski w słowach narty, Nela; układa schematy i modele słów narty, Nela; określa miejsca spółgłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • opisuje wygląd liter n, N oraz odtwarza ich kształt,
 • wykonuje pracę plastyczną z wykorzystaniem poznanej techniki – maluje pastą do zębów,
 • podaje informację na temat wybranych ptaków; wymienia charakterystyczne cechy budowy ptaka; wyjaśnia znaczenie piór w życiu ptaka;
 • wypowiada się na temat związków przyczynowo-skutkowych w historyjce, układa obrazki historyjki zgodnie z kolejnością wydarzeń w zespole,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wypowiada się podczas rozmów, stosuje w wypowiedziach wyrażenia przyimkowe,
 • wymienia sposoby pomagania ptakom zimą,
 • aktywnie uczestniczy w doświadczeniach i zabawach badawczych,
 • reaguje ruchem na dźwięki: wysokie, niskie, długie, krótkie,
 • śpiewa piosenki,
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta charakterystyczne dla środowiskaleśnego,
 • wyjaśnia, dlaczego zimą należy pomagać zwierzętom leśnym,
 • wyjaśnia, na czym polega praca leśnika,
 • rozpoznaje i nazywa zwierzęta charakterystyczne dla Arktyki, opisuje sposób życia mieszkańców koła podbiegunowego,
 • przelicza i opisuje figury geometryczne,
 • tworzy zbiory na podstawie podanych cech,
 • wyjaśnia, dlaczego dane elementy należą do jednego i do drugiego zbioru,
 • tworzy obrazek z elementów, maluje farbą plakatową.

 

 

BABCIA I DZIADEK

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • wymienia tradycje związane z karnawałem,
 • wypowiada się na forum grupy opisując swój strój karnawałowy,
 • wymienia głoski w słowach balony, Bolek;układa schematy i modele słów: balony, Bolek, określa miejsce spółgłoski w słowach o prostej budowie fonetycznej,
 • opisuje wygląd liter b, B oraz odtwarza ich kształty,
 • rozwija sprawności manualne,
 • wyjaśnia, dlaczego dziadkowie są znaczącymi osobami w rodzinie i dlaczego należy ich szanować,
 • wymienia nazwy znanych miesięcy,
 • zapamiętuje i recytuje wiersze,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu literackiego,
 • układa drzewo genealogiczne Olka i Ady,
 • śpiewa piosenki,
 • płynnie i starannie wykonuje ruchy do melodii piosenki,
 • wyraża zainteresowanie dziadkami, odpowiada na pytania związane z ich życiem,
 • rozwiązuje zagadki,
 • rysuje rysunki dla babci i dla dziadka,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,
 • poprawnie liczy figury geometryczne,
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 8,
 • przygotowuje niespodziankę dla babci i dziadka.

PROJEKT ZABAWKI

Proponowane osiągnięcia dziecka:

 • aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych,
 • samodzielnie formułuje pytania dotyczące wiadomości, które chciałoby pozyskać,
 • porządkuje zabawki, odkłada je na wyznaczone miejsca,
 • wymienia nazwy zabawek, które można kupić w sklepie, oraz wymienia osoby, które je najczęściej kupują,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
 • tworzy słownik obrazkowo-wyrazowy,
 • rozwija sprawności manualne,
 • wypowiada się na temat zabawek: dawnych i współczesnych,
 • podaje różnice pomiędzy zabawkami dawnymi a współczesnymi,
 • aktywnie uczestniczy w pracach konstrukcyjno-technicznych,
 • śpiewa piosenki,
 • liczy zabawki, porównuje liczebność zbiorów,
 • wyodrębnia podzbiory zbiorów np. małe i duże,
 • wprowadza do zabawy własne modyfikacje,
 • prezentuje nabyte wiadomości i umiejętności, przedstawia samodzielnie wykonane prace,
 • prezentuje swoje osiągnięcia,
 • buduje wielozdaniowe wypowiedzi na temat zrealizowanego projektu,
 • wykonuje zabawkę,
 • rozwija sprawności fizyczne,
 • kreśli szlaczki po śladzie i samodzielnie.

 

Grudzień

 

Jak wyglądał świat przed milionami lat

 • Wprowadzenie w świat techniki i jego rozwoju na przestrzeni lat;
 • Porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, próby oceniania ich wyglądu i funkcjonalności;
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie mowy;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat czasów prehistorycznych;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat dinozaurów;
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni;
 • Poznawanie historii węgla;
 • Pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika;
 • Wzbogacanie słownictwa;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • Rozwijanie percepcji słuchowej;
 • Porównywanie liczebności zbiorów;
 • Wprowadzenie znaków matematycznych: =, >, < oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych;
 • Kultywowanie polskich tradycji;
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Idzie zima ze śniegiem

 • Obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Odkrywanie litery „y”: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;
 • Wzbogacenie doświadczeń plastycznych;
 • Poszerzenie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy;
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań;
 • Rozwijanie rozumowania przyczynowo – skutkowego;
 • Utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej;
 • Określanie pogody, nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy;
 • Pobudzanie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu;
 • Wyrabianie poczucia rytmu;
 • Wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał;
 • Poznawanie zimowych dyscyplin olimpijskich;
 • Ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych;
 • Nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych;
 • Przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków (oznaczeń i symboli);
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7.

Idą święta

 • Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
 • Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca spółgłoski w słowie;
 • Odkrywanie litery „r”: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, utrwalanie poznanych liter;
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich pragnień w formie pracy plastycznej;
 • Rozwijanie umiejętności dekodowania;
 • Wzbogacanie wiadomości na temat form składania sobie życzeń oraz treści życzeń;
 • Poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych;
 • Reagowanie na zmiany dynamiczne;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji przystrajania choinki na święta;
 • Rozwijanie wrażliwości zmysłów;
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i posługiwania się nimi;
 • Poznawanie nazw dni tygodnia;
 • Dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia;
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu, posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi.

 

Listopad

 

MOJA RODZINA

Osiągnięcia dziecka:

 • wypowiada się pełnymi zdaniami;
 • opisuje wygląd literki i: małej i wielkiej oraz odtwarza ich kształty;
 • dzieli rytmicznie(na sylaby) z klaskaniem słowa;
 • wyjaśnia pojęcie drzewo genealogiczne, tworzy skrócone drzewo genealogiczne (trzy pokolenia swojej rodziny: babcia-dziadek, mama-tata, dzieci);
 • dokonuje oceny zachowania bohaterów literackich, uzasadnia swoje zdanie, dostrzega i opisuje krzywdę innych ludzi, odróżnia dobro od zła;
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • rysuje szlaczki po śladach a potem samodzielnie;
 • podaje informacje na temat zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji;
 • łączy pracę zawodową rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu domowego niezbędnego do utrzymania rodziny;
 • śpiewa piosenki;
 • porusza się odpowiednio w kołach (np. po cztery osoby ) w zależności od komendy;
 • projektuje pokój przeznaczony do odpoczynku według własnego pomysłu;
 • nazywa figury geometryczne;
 • dostrzega w lusterku efekt odbicia i symetrii prostokąta i koła;
 • liczy figury na rysunkach;
 • wymienia wybrane własności magnesu;
 • przedstawia na obrazku aktywny sposób spędzania wolnego czasu z rodziną.

MÓJ DOM

Osiągnięcia dziecka:

 • formułuje dłuższe wypowiedzi, poprawnie pod względem gramatycznym; wymienia nazwy czynności wykonywanych w domu przez mamę i tatę;
 • rozwiązuje zagadki: słuchowe, dotykowe, pantomimiczne;
 • opisuje wygląd liter t, T: małej i wielkiej oraz odtwarza ich kształt;
 • wykonuje pracę plastyczną;
 • rysuje po śladach i samodzielnie;
 • aktywnie uczestniczy w akademii z okazji Święta Niepodległości;
 • stosuje pojęcia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: nad, na, pod, miedzy; orientuje się na kartce papieru; stosuje pojęcia: nad, obok, u góry, na dole, pierwszy z brzegu, po prawej stronie, po lewej stronie;
 • wyjaśnia, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, pokarm, bezpieczeństwo);
 • wypowiada się na temat właściwych i niewłaściwych zachowań wobec zwierząt; wyjaśnia znaczenie pojęć: odpowiedzialność, znęcanie się nad zwierzętami;
 • wymienia zagrożenia ze strony zwierząt; właściwie reaguje w razie zaatakowania go przez psa;
 • śpiewa piosenki;
 • właściwie reaguje na podane sygnały;
 • wie na czym polega aranżacja wnętrz; poznaje zawód dekoratorki;
 • nazywa poszczególne pomieszczenia w przedszkolu, wymienia występujące w nich sprzęty oraz wykonywane tam czynności;
 • wymienia nazwy wybranych urządzeń domowych wykorzystywanych dawniej i obecnie, porównuje i łączy w pary obrazki urządzeń o takim samym przeznaczeniu- dawniej i obecnie;
 • wymienia zasady bezpieczeństwa związane z użytkowaniem sprzętów gospodarstwa domowego;
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 5;
 • wykonuje pracę plastyczna według instrukcji.

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

Osiągnięcia dziecka:

 • potrafi określić stany emocjonalne innych osób, właściwie odczytuje dobiegające odgłosy;
 • podaje właściwy sposób zachowania, gdy jest świadkiem przemocy w rodzinie;
 • poznaje swoje prawo do ochrony przed przemocą;
 • opisuje wygląd liter d, D oraz odtwarza ich kształt;
 • wykonuje pracę plastyczną, wycina i nakleja elementy;
 • recytuje wiersz;
 • wypowiada się przed grupą, uzasadnia swoje zdanie, cierpliwie słucha wypowiedzi innych;
 • aktywnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
 • koloruje rysunek, mieści się w konturach;
 • wypowiada się na temat praw i obowiązków;
 • tworzy symbole dotyczące praw i obowiązków;
 • odtwarza prezentowane rytmy;
 • rysuje szlaczek po linii a potem samodzielnie;
 • wyjaśnia, dlaczego nie zawsze możne robić to, co lubi;
 • nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt;
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 0;
 • wymienia prawa dziecka;
 • wykonuje pracę plastyczną za pomocą techniki malowania mokrą kredą.

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Osiągnięcia dziecka:

 • podaje konsekwencje niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych;
 • wymienia sposoby zapobiegania przeziębieniu oraz alergii na sierść;
 • opisuje wygląd liter k, K oraz odtwarza ich kształty;
 • nazywa przedmioty służące do utrzymywania higieny osobistej oraz porządku w różnych pomieszczeniach, opisuje ich zastosowanie;
 • wymienia zachowania sprzyjające zdrowiu w kategoriach : ruch, dieta, higiena;
 • rozumie konieczność systematycznego dbania o czystość ciała;
 • sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
 • wymienia nazwy osób, w tym lekarzy, do których można zwrócić się o pomoc z konkretnym schorzeniem;
 • wymienia zachowania sprzyjające lub zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu;
 • wymienia konsekwencje wybranych niebezpiecznych zachowań;
 • podaje sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia;
 • śpiewa piosenki;
 • aktywnie wykonuje ćwiczenia;
 • rysuje po śladzie i samodzielnie;
 • słucha utworów literackich i wypowiada się na temat treści;
 • wymienia zasady zdrowego odżywiania;
 • rozpoznaje i nazywa cyfrę 6;
 • wykonuje pracę plastyczną.

 

Październik

 

Idzie jesień … przez ogród i sad

 • Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie;
 • Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca samogłoski w słowie;
 • Odkrywanie litery o, O – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt;
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Rozwijanie sprawności: wzrokowej, węchowej, smakowej i dotykowej;
 • Rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń;
 • Reagowanie na ustalone sygnały;
 • Tworzenie prostych melodii;
 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia;
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2;
 • Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów;
 • Rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych;
 • Kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo ruchowej.

Idzie jesień … do zwierząt

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych książek, albumów;
 • Rozwijanie wrażliwości fonemowej;
 • Odkrywanie liter: a, A – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Wdrażanie do słuchanie dłuższych opowiadań;
 • Uściślanie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt jesienią;
 • Przekazywanie informacji w formie uproszczonych rysunków ( oznaczeń i symboli );
 • Rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy ( zapadanie w sen zimowy );
 • Rozwijanie rozumowania przyczynowo – skutkowego;
 • Ćwiczenie umiejętności odtwarzanie w skupieniu prostych przebiegów rytmicznych;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • Rozwijanie umiejętności rachunkowych;
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3;
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej;
 • Poznawanie w zabawie właściwości wybranych produktów ( orzechów );
 • Kształtowanie zdolności uważnej obserwacji i umiejętności wyciąganie wniosków dotyczących zaobserwowanych zjawisk;
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Co z czego otrzymujemy

 • Rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci;
 • Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca spółgłoski w słowie;
 • Odkrywanie małej i wielkiej, drukowanej i pisanej litery m, M;
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej;
 • Poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa;
 • Dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru i mleka, poznawanie właściwości fizycznych szkła, cukru i mleka;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji chleba ( w piekarni );
 • Rozwijanie rozumowania przyczynowo – skutkowego;
 • Ćwiczenia dykcji podczas śpiewu;
 • Reagowanie na ustalone sygnały;
 • Poznawanie zastosowania węgla i wełny, pobudzanie zmysłów;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem;
 • Utrwalenie nazw liczebników porządkowych;
 • Rozwijanie sprawności manualnej.

Idzie jesień … z deszczem

 • Utrwalanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek i grup spółgłoskowych;
 • Rozwijanie umiejętności dokonywanie analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej;
 • Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter;
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią;
 • Poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości;
 • Wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Rozwijanie umiejętności poprawnej odmiany rzeczowników i układanie rytmów;
 • Rozwijanie umiejętności opisywania charakterystycznych cech za pomocą określeń przymiotnikowych;
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • Wyrabianie koordynacji słuchowo – ruchowej;
 • Rozumienie pojęcia stałości liczby;
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;
 • Rozumienie informacji podawanych w postaci umownych znaków czy prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby;
 • Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

 

Wrzesień

 

TO JESTEM JA

Osiągnięcia dziecka:

 • Rozpoznaje zapis swojego imienia.
 • Liczy prawidłowo w zakresie pięciu.
 • Wskazuje wymienione przez nauczyciela części ciała.
 • Nazywa części ciała.
 • Koloruje pola według dostrzeżonego rytmu (dwuelementowego).
 • Określa położenie przedmiotów względem własnej osoby.
 • Przelicza zdania w wypowiedzi.
 • Wskazuje i nazywa cechy rozpoznawane za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, słuchu, wzroku.
 • Przedstawia się, kolorując pola w zależności od swojej płci, koloru oczu, koloru włosów, rysując kropki zgodnie ze swoim wiekiem.
 • Wypowiada się na temat swoich ulubionych zwierząt, owoców, pojazdów i zabawek.
 • Podaje swoje imię i nazwisko.
 • Rozpoznaje i nazywa emocje: złość, smutek, strach, radość.
 • Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
 • Rozpoznaje i nazywa swój znaczek rozpoznawczy, odszukuje go w sali, szatni i łazience.
 • Wykonuje swój portret.
 • Rysuje swoją postać.
 • Rozróżnia wysokie dźwięki i niskie dźwięki.
 • Ilustruje ruchem piosenkę Wspomnienia z wakacji.
 • Rozpoznaje w piosenkach zwrotki i refren.
 • Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniachorientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementem równowagi.
 • Zna zasady bezpiecznej zabawy w ogrodzie.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Podczas ćwiczeń przyjmuje prawidłową postawę ciała.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach na świeżym powietrzu.

MOJA GRUPA

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Stosuje słowo sylaba; dzieli nazwy obrazków na sylaby.
 • Rozpoznaje dźwięki dochodzące z otoczenia.
 • Wypowiada się na temat wakacji.
 • Syntezuje słowa podzielone na sylaby.
 • Kończy słowa, podając drugą sylabę z ich nazw.
 • Rysuje szlaczek po śladach.
 • Czyta z nauczycielem wyrazy znajdujące się pod obrazkiem (czytanie całościowe).
 • Wymienia cechy dobrego przyjaciela.
 • Rysuje linie pionowe (z góry na dół).
 • Określa położenie zabawek względem siebie (obok, nad, pod, między, przed, zza).
 • Wie, skąd pochodzi nazwa wrzesień.
 • Wymienia charakterystyczne cechy pogody we wrześniu.
 • Wymienia części garderoby, które należy założyć w słoneczne, w deszczowe i wietrzne dni września.
 • Porządkuje zabawki po zabawie.
 • Wymienia zasady porządkujące zachowanie dzieci w przedszkolu i ich przestrzega.
 • Pokazuje dane emocje za pomocą ruchu, gestu i mimiki.
 • Uczestniczy w scenkach dramowych przedstawiających różne trudne sytuacje, które mogą się zdarzyć w przedszkolu, na podwórku.
 • Nazywa kąciki znaj-dujące się w sali.
 • Wymienia obowiązki dyżurnego.
 • Opisuje charaktery-styczne cechy kolegów i koleżanek.
 • Wykonuje Order grzeczności techniką kolażu.
 • Dostrzega zmiany dynamiki utworu.
 • Maluje farbami postać ludzką.
 • Śpiewa piosenkę Krąg dziecięcych rąk.
 • Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, z elementem czworakowania, skoku i podskoku.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach na świeżym powietrzu (wybranie min, drzewa do cało-rocznej obserwacji).
 • Rozumie potrzebę dbania o prawidłową postawę ciała.
 • Rozpoznaje i nazywa taką wartość jak przyjaźń.

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Liczy zdania w wypowiedzi.
 • Określa liczbę sylab w podanych słowach.
 • Układa rymy do słów związanych z ruchem drogowym.
 • Czyta całościowo wyrazy: znaki, pasy, zebra.
 • Łączy pierwsze sylaby z nazw obrazków; rysuje to, czego nazwa powstała.
 • Rozpoznaje i nazywa koło.
 • Segreguje koła we-dług wielkości.
 • Wie, jak należy się poruszać na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną i gdy jej nie ma.
 • Wymienia nazwy samochodów specjalistycznych.
 • Rozpoznaje numery do poszczególnych służb (999, 998, 997, oraz 112).
 • Rozróżnia i nazywa wybrane znaki drogowe.
 • Wie, co powinien mieć rowerzysta, żeby bezpiecznie jeździć na rowerze.
 • Podaje swój adres.
 • Wie, na czym polega praca policjanta.
 • Śpiewa piosenkę Każdy chciałby być kierowcą.
 • Przedstawia ruch uliczny w pracy plastycznej (malowanie farbami).
 • Wykonuje pracę przestrzenną Samochód przyszłości z różnych materia-łów.
 • Porusza się rytmicznie przy piosence.
 • Rozróżnia tempo wolne i tempo szybkie.
 • Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, mięśni grzbietu, bieżnych, z elementem równowagi.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z obręczami.
 • Uczestniczy w zabawach zręcznościowych na świeżym powietrzu.
 • Nie wyśmiewa się z innych, nie chwali się bogactwem.

IDZIE SIESIEŃ…PRZEZ LAS, PARK.

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Liczy słowa w zdaniach.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa iglaste.
 • Nazywa wybrane grzyby – jadalne i trujące.
 • Wymienia cechy nowej pory roku – jesieni.
 • Obserwuje rośliny, zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu (park, las).
 • Rozpoznaje wybrane drzewa po owocach, liściach i je nazywa.
 • Liczy w zakresie sześciu.
 • Wie, jak należy się zachować na wyciecz-ce w środowisku przyrodniczym.
 • Zna swój adres za-mieszkania.
 • Wykonuje kasztanowe ludziki z tworzywa przyrodniczego.
 • Śpiewa piosenkę Niteczka do niteczki.
 • Wykonuje pracę plastyczną Scena z lasu jesienią.
 • Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, bieżnych, z elementem równowagi.
 • Uczestniczy w zabawach z piłką na świeżym powietrzu.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych z obręczami.
 • Przejawia empatię.

Wróć do góry
Przejdź na dół