dzieci szczęśliwe, syte i bezpieczne ...

Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Luty

 

BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej
 • poznawanie małych i wielkich liter
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • utrwalenie znajomości poznanych figur geometrycznych
 • reagowanie na ustalone sygnały
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie aktywności werbalnej
 • przedstawienie słowami uczuć i nastroju
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego

 

MUZYKA WOKÓŁ NAS

 • dostrzeganie piękna muzyki
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
 • utrwalenie nazw wybranych instrumentów
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych
 • rozwijanie umiejętności poruszania nie w rytm muzyki
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie aktywności twórczej
 1. NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE
 • zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • poznawanie zapisów cyfrowych liczb
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika

 MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

 • tworzenie dłuższych wypowiedzi na temat zawodów
 • poznanie specyfiki pracy niektórych zawodów
 • rozwijanie umiejętności planowania własnych działań
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej

 

Styczeń

 

Mijają dni, miesiące, lata

 • rozwijanie mowy
 • zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • poznawanie nazw miesięcy
 • rozwijanie szybkości i zwinności
 • rozwijanie koordynacji słuchowo - ruchowej
 • rozwijanie reakcji na ustalone sygnały
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • utrwalanie oznak pór roku
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Zima i zwierzęta

 • rozwijanie mowy
 • poznanie nazw ptaków zimujących w Polsce
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • reagowanie ruchem na dźwięki o różnej wysokości
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • utrwalanie wyglądu i nazw ptaków zimujących Polsce
 • rozwijanie wyobraźni
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych
 • poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej
 • utrwalanie nazw zwierząt leśnych.    

Babcia i dziadek

 • wzbudzanie szacunku do osób starszych
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie umiejętności wyrażania świata komunikatami niewerbalnymi
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy i pamięci
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach
 • obserwowanie swoich możliwości na tle innych.

Bezpieczeństwo zimą

 • ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego i podstawowymi formami udzielania pierwszej pomocy
 • zapoznanie z zimowymi sportami
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych
 • rozwijanie umiejętności dodawania
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole

 

Listopad

 

Polska - moja ojczyzna.

Dziecko potrafi:

 • podać pełne brzmienie nazwy państwa polskiego
 • pokazać na mapie Polskę
 • podać nazwę stolicy państwa polskiego
 • nazwać znane "symbole" polskiej stolicy
 • wymienić historyczne stolice państwa polskiego
 • wymienić polskie symbole narodowe
 • opisać godło Polski
 • opisać flagę
 • przedstawić symboliczne znaczenie barw narodowych
 • podać tytuł hymnu państwowego
 • zaśpiewać zwrotkę i refren hymnu
 • powiązać wybitne postaci z dziejami państwa polskiego
 • plastycznie przedstawić wybrane elementy rzeczywistości historycznej
 • posługiwać się aparatem pojęciowym w / w dziedzin wiedzy
 • operować językiem w/ w przedmiotów
 • rozwiązywać typowe i nietypowe zadania muzyczno - plastyczne
 • wymienić sylwetki wybitnych przedstawicieli muzyki i sztuki oraz historii, bohaterów walki o niepodległość
 • umiejscowić wydarzenia w czasie historycznym
 • posługiwać się różnymi narzędziami, technikami plastycznymi.

Mój dom

Dziecko potrafi:

 • liczyć w podanym zakresie
 • rozpoznawać i nazywać cyfry: 1, 2, 3, 4, 5
 • dzielić słowa na sylaby i głoski
 • rozpoznawać literę t; małą, wielką, drukowaną, pisaną
 • segregować przedmioty wg podanych cech
 • aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach gimnastycznych
 • wypowiadać się całymi zdaniami.

Moje prawa i obowiązki

Dziecko potrafi:

 • śpiewać piosenki z repertuaru dziecięcego
 • wymienić poznane prawa dziecka
 • rysować po śladach rysunków
 • rozpoznać poznane litery i cyfry
 • stosuje znaki: +,-.

Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Dziecko potrafi:

 • dbać o swoją czystość i czystość najbliższego otoczenia
 • aktywnie uczestniczyć w zabawach ruchowych
 • wie, czego nie powinno robić, co jest niebezpieczne
 • wie, które produkty są zdrowe, a które nie
 • kreślić znaki litero podobne
 • dzielić wyrazy na głoski

 

Październik

 

Idzie jesień… przez ogród isad

Dziecko:

 • wypowiada się na temat opowiadania,
 • rozpoznaje owoce i warzywa za pomocą dotyku, smaku, wzroku i słuchu,
 • rysuje po śladach rysunków,
 • opisuje wygląd liter: o, O oraz odtwarza ich kształty,
 • wie, że o jest samogłoską
 • rozpoznaje i nazywa kwadrat,
 • segreguje figury według jednej cechy – kształtu,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • rozpoznaje i nazywa owoce egzotyczne,
 • liczy w zakresie sześciu,
 • rozpoznaje i nazywa zapisy cyfrowe liczb: 1, 2,
 • wykonuje pracę przestrzenną – owoce
 • rozpoznaje instrumenty muzyczne po ich brzmieniu,
 • reaguje ustalonym ruchem na sygnały: słowne i muzyczne,
 • omawia wyposażenie sklepu, określa zachowanie personelu,
 • rozpoznaje i nazywa warzywa (i owoce) znajdujące się wsklepie
 • mówi prostymi zdaniami,
 • wie, co można zrobić z warzyw i owoców na zimę.

Idzie jesień ... do zwierząt

Dziecko:

 • wypowiada się na temat opowiadania,
 • wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy,
 • wymienia głoski w słowach: ananas, Ada; układa schematy i modele dźwiękowe tych słów; określa miejsca samogłoski a wsłowach o prostej budowie fonetycznej,
 • rozpoznaje i nazywa poznane litery: o, a
 • liczy w zakresie sześciu,
 • rozpoznaje i nazywa zapasy wiewiórki,
 • rozpoznaje i nazywa zapisy cyfrowe liczb: 1, 2, 3,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • śpiewa piosenkę,
 • reaguje odpowiednim ruchem na ustalony sygnał,
 • wykonuje pracę plastyczną według instrukcji
 • wypowiada się pełnymi zdaniami,
 • rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki odlatujące od nas przed zimą (bocian, jaskółka…).

Co z czego utrzymujemy

Dziecko:

 • wymienia właściwości fizyczne gliny i piasku,
 • podaje przykłady produktów otrzymywanych z gliny i z piasku,
 • rysuje po śladach rysunków,
 • rozpoznaje i nazywa literę m – małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • czyta sylaby, wyrazy utworzone z poznanych liter
 • pamięta melodię piosenki,
 • koncentruje się podczas zabawy,
 • wykonuje proste potrawy,
 • wie, jak zrobić ser z mleka.

Idzie jesień ... z deszczem

Dziecko:

 • wymienia elementy pogody, która jest późną jesienią,
 • rysuje po śladach rysunków,
 • układa schematy i modele dźwiękowe słów o prostej budowie fonetycznej,
 • rozpoznaje i nazywa litery: o, a, m – małe i wielkie, drukowane i pisane
 • wymienia cechy prostokąta,
 • rozpoznaje i nazywa koło, kwadrat, prostokąt,
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych
 • śpiewa piosenkę,
 • uczestniczy w zabawie przy piosence,
 • wykonuje parasol z papieru i rurki do napojów,
 • wymienia kolory tęczy

Wróć do góry
Przejdź na dół