dzieci szczęśliwe, syte i bezpieczne ...

Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

 

Nauczycielki:

 

Pani Teresa

Pani Danuta

 

Pomoc w grupie:

 

Pani Józefa

 

 

Marzec

 

KOLOROWY ŚWIAT

Tematy dni:

 1. Malarstwo to wielka sztuka
 2. Stefan i sanki
 3. Dzikie koty
 4. Przygody krasnali
 5. Kolorowe figury

Przewidywane osiągnięcia.

Dziecko:

 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się
  w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: impresji plastycznych, konstrukcji modeli z tworzyw,
 • wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem,
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,
 • odpowiada na pytania, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe,
 • rozpoznaje litery s,S,
 • kreśli wybrane litery,
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie,
 • dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia
  w stosunku do nich życzliwość i troskę,
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt,
 • doskonali umiejętność wypowiedzi na temat obrazków z zachowaniem logiczności i spójności wypowiedzi,
 • współpracuje w parach,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych.

 

MUZYKA WOKÓŁ NAS

Tematy dni:

 1. W filharmonii
 2. Przedszkolna orkiestra
 3. Muzyka Pana Chopina
 4. 7 dni ma tydzień
 5. Jak usłyszeć ciszę – walka z hałasem

Przewidywane osiągnięcia.

Dziecko:

 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki,
 • rozpoznaje brzmienie niektórych instrumentów,
 • zna pojęcia muzyczne: filharmonia, orkiestra, kompozytor,
 • rozwija swoje zdolności muzyczne, poznaje pojęcia gama i nazwy dźwięków gamy C-dur,
 • rozwija umiejętność gry na dzwonkach,
 • zna postać wybitnego polskiego kompozytora F. Chopina,
 • przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy,
 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywanych innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np.: wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy,
 • poznaje cyfrę 7,
 • układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów,
 • ma świadomość szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie człowieka, rozumie działania człowieka zmierzających do zmniejszenia lub tłumienia hałasu

NADCHODZI WIOSNA

Tematy dni:

 1. W marcu jak w garncu
 2. Trampolinek i Zyta z wizytą na zamku
 3. Zakładamy hodowlę
 4. Szukamy wiosny
 5. Sprawnie liczę

Przewidywane osiągnięcia.

Dziecko:

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi rozwoju roślin, korzystania z dóbr przyrody,
 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się
  w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
 • poszerza zasób słownictwa i wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie,
 • posługuje się terminami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,
 • odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności,
 • kreśli wybrane litery na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstawania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery,
 • poznaje literę Z,z,
 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach, rozwiązuje zagadki,
 • rozpoznaje cyfry, eksperymentuje, tworząc kolejne liczby,
 • wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej,
 • rozróżnia głoski/sylaby na początku i na końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach,
 • wnioskuje na podstawie prowadzonych obserwacji przyrodniczy.

WIOSENNE SPRZĄTANIE

Tematy dni:

 1. Wiosenne porządki nad rzeką
 2. Trampolinek i Łatek w ogrodzie
 3. Wiosną w ogrodzie
 4. Jak rośnie tulipan?
 5. Wiosenne zadania

Przewidywane osiągnięcia.

Dziecko:

 • rozwija zainteresowania przyrodnicze, doskonali umiejętność segregacji
  i liczenia,
 • wyraża ekspresje twórcze podczas czynności konstrukcyjnych,
 • rozumie konieczność dbania o czystość zbiorników wodnych, wyjaśnia znaczenie słowa i działania filtra, ma świadomość wpływu czystości wody na stan naszego zdrowia oraz życia roślin i zwierząt,
 • rozpoznaje litery Ł,ł, którymi jest zainteresowany na skutek zabawy
  i spontanicznych odkryć, kreśli wybrane litery,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych , naśladowniczych, z przyborami lub bez nich,
 • wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne,
 • wskazuje zawody wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód (ogrodnik),
 • określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów,
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi życia roślin , poznaje etapy rozwoju tulipanów,
 • wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów
  z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni.

 

Listopad

 

JESIENNY DESZCZ

Tematy dni:

 1. Pada deszcz
 2. Ula i Ufoludek
 3. Kiedy wieje wiatr
 4. Jesień w lesie
 5. Lekkie - ciężkie

Przewidywane osiągnięcia.

Dziecko:

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, burza, deszcz
 • wyraża swoje zrozumienie świata, zjawisk, rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego oraz komunikatów pozawerbalnych: impresji plastycznych,
 • poszerza swój zasób słownictwa i wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie,
 • rozpoznaje litery U, u; kreśli wybrane litery,
 • rozróżnia głoski na początku i na końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach,
 • odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznawanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • rozróżnia podstawowe figury geometryczne ( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt),
 • uczestniczy w eksperymentach przyrodniczych wyciąga wnioski,
 • posługuje się terminami przyrodniczymi,
 • określa ciężar przedmiotów; klasyfikuje przedmioty według ciężaru,
 • określa położenie przedmiotów.

 

CIEKAWE, DLACZEGO…

Tematy dni:

 1. 11 listopada hołd dziś Polska składa
 2. Koty i ich psoty
 3. Jak powstaje cień?
 4. Segregujmy śmieci
 5. Ptaki i ich przysmaki

Przewidywane osiągnięcia.

Dziecko:

 • wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe godło, flaga, hymn,
 • próbuje odczytać z mapy proste nazwy, zna nazwy największych miast
  i rzek polskich,
 • nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte
  w podaniach, przysłowiach, legendach bajkach,
 • odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu,
 • rozpoznaje literę y,
 • eksperymentuje z dźwiękami, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha,
 • rozróżnia elementy fikcji od rzeczywistości,
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami
  i zachowaniami społecznymi,
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi
  w środowisku przyrodniczym,
 • wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie,
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego,
 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny,
 • przelicza elementy zbiorów

MÓJ ZWIERZAK

Tematy dni:

 1. W wiejskiej zagrodzie
 2. Pies przyjacielem człowieka
 3. Zwierzęta się uczą i my też
 4. Chciałbym mieć takiego przyjaciela
 5. Kto pomaga zwierzętom?

Przewidywane osiągnięcia.

Dziecko:

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt w środowisku naturalnym,
 • dostrzega, że zwierzęta mają zdolność odczuwania
 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy,
 • wykonuje eksperymenty językowe, uważnie słucha,
 • bawi się, przestrzegając zasad bezpieczeństwa,
 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach, rozwiązuje zagadki, porównuje przedmioty w swoimi otoczeniu z uwagi na wybraną cechę,
 • przelicza, posługuje się liczebnikami głównymi,
 • rozróżnia zwierzęta hodowlane,
 • współpracuje w parach i w grupie,
 • opowiada o zdarzeniach,
 • opisuje zwierzęta,
 • wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód,
 • eksperymentuje ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Tematy dni:

 1. Święto misia
 2. Motyl, mama, mysz – Co na początku słyszysz?
 3. Bajkowe misie
 4. Niedźwiedzie w naturalnym środowisku
 5. Misie organizują przyjęcie

Przewidywane osiągnięcia.

Dziecko:

 • wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego,
 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają
  i przeżywają je wszyscy ludzie,
 • rozpoznaje litery M, m, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy
  i spontanicznych odkryć; kreśli wybrane litery,
 • słucha odgłosów przyrody,
 • śpiewa piosenkę, ma poczucie rytmu, gra na instrumentach perkusyjnych,
 • objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe,
 • wykonuje własne eksperymenty graficzne,
 • przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziałania
  z dziećmi w zabawie,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje ćwiczenia fizyczne, wykazuje się sprawnością.

 

Wrzesień

 

MOJE PRZEDSZKOLE

Tematy dni:

 1. Wspominamy wakacje
 2. Lubimy się bawić
 3. Wakacyjne przygody
 4. Mój przyjaciel
 5. Pory dnia

Przewidywane osiągnięcia.

Dziecko:

 • rozwija spostrzegawczość,
 • formułuje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi,
 • chętnie wykonuje dowolne i tematyczne prace plastyczne,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych; wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego,
 • akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich,
 • potrafi współdziałać w czasie zabawy,
 • porównuje kształty,
 • liczy elementy,
 • rysuje po śladzie,
 • klasyfikuje przedmioty; przelicza elementy w zbiorach
 • rozwija sprawność manualną,
 • śpiewa piosenki,
 • układa kompozycje z materiałów przyrodniczych według własnego pomysłu,
 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne,
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu.

 

JA I TY TO MY

Tematy dni:

 1. Nasza grupa
 2. Robimy zdjęcia
 3. Bawimy się razem
 4. Dyżurny
 5. Tydzień

Przewidywane osiągnięcia.

Dziecko:

 • rozumie pojęcie para,
 • rozpoznaje obraz graficzny swojego imienia,
 • rozumie znaczenie pojęć przyjaźń, przyjaciel,
 • zna prawa i obowiązki dziecka,
 • odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej;
 • przestrzega praw kolegów,
 • zna pojęcie autoportret,
 • rozumie znaczenie pojęć: dobroć, koleżeństwo,
 • potrafi pracować w zespole,
 • doskonali słuch,
 • wyodrębnia głoski w nagłosie słowa,
 • wykazuje spontaniczną aktywność ruchową,
 • zna obowiązki dyżurnego; chętnie podejmuje zadania dyżurnego,
 • pomaga przy wykonywaniu czynności przygotowawczych do zajęć i zabaw,
 • poprawnie posługuje się określeniami czasu; nazywa i wymienia w kolejności dni tygodnia,
 • dostrzega rytm w powtarzających się dniach tygodnia.

 

TO JESTEM JA

Tematy dni:

 1. Radość i smutek
 2. Moje marzenie
 3. Dzisiaj dobry humor mam
 4. Moja ulubiona zabawka
 5. Oto ja

Przewidywane osiągnięcia.

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem,
 • szanuje emocje swoje i innych osób,
 • przedstawia swoje emocje i uczucia,
 • używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu,
 • rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne,
 • wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie,
 • umie podać nazwę przedmiotu, która rozpoczyna się lub kończy określoną głoską,
 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy,
 • potrafi odczytać kod,
 • zna cyfrę 1,
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.

 

LECĄ LIŚCIE KOLOROWE

Tematy dni:

 1. Wieje wiatr
 2. O! Owoce
 3. Barwy jesieni
 4. Dary jesieni
 5. Lubimy witaminy

Przewidywane osiągnięcia.

Dziecko:

 • zna określone zjawiska atmosferyczne,
 • umie posługiwać się symbolami,
 • poszerza zasób słownictwa i wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie,
 • określa cechy danej pory roku,
 • rozpoznaje i nazywa pospolite gatunki drzew,
 • rozpoznaje i nazywa niektóre warzywa i owoce, potrafi je rozpoznać po smaku, zapachu i dotyku,
 • zna podstawowe zasady prawidłowego odżywiania,
 • zna literę O,o,
 • doskonali umiejętność wypowiadania się na podstawie ilustracji,
 • słucha muzyki poważnej,
 • zapoznaje się z muzyką F. Chopina,
 • gra na instrumentach perkusyjnych,
 • wie, czym zajmuje się osoba wykonująca zawód kucharki.

Wróć do góry
Przejdź na dół