dzieci szczęśliwe, syte i bezpieczne ...

Samorządowe Przedszkole nr 44 w Krakowie

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

Zadania przedszkola

 

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności,

o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym

nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

 

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

 

I Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne,

skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio

ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;

8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;

9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

 

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

2) szanuje emocje swoje i innych osób;

3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie

dzieci i osób dorosłych;

4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną

emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

 

III      Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy

w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego

dziecka, grupy.

 

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego

ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim

w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski

na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie

napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza

się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały,

muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy

w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje

lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu

słucha muzyki;

8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa

w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub

zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych

w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski

ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów

i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji

użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem,

w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie

z nowoczesnej technologii itd.;

20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych,

konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki

i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

22) reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych

wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;

23) reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np.

obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

 

Warunki i sposób realizacji

1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.

3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.

4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.

5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.

7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.

10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.

12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.

13. Eementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.

15. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych, np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

 

Podstawa prawna:

 

   Statut Samorządowego Przedszkola nr 44

 

1. Przedszkole jest czynne od godziny 6.30 do 17.00, w tym czasie dzieci korzystające z pełnego wyżywienia mają prawo w nim przebywać.

 

2. W miesiącu naboru do przedszkola rodzice otrzymują druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola. Rodzic lub opiekun prawny podaje siebie w oświadczeniu jako osobę posiadającą zdolność prawną.

 

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobą.

 

4. Rodzice mają prawo uaktualnić oświadczenie podczas całego roku.

 

5. Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola oddaje je nauczycielce pracującej w sali. Przedszkole ponosi odpowiedzialność prawną za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci od chwili oddania dziecka pod opiekę nauczycielki.

 

6. W chwili odebrania dziecka z przedszkola, rodzic zgłasza dziecko woźnej pełniącej  dyżur w korytarzu piętra. Woźna wywołuje dziecko z sali.

 

7. Osoba dyżurującą zobowiązana jest do ścisłego przestrzegania wydawania dziecka osobom wskazanym w oświadczeniu. W razie wątpliwości, obowiązkiem woźnej jest zwrócenie się do nauczycielki lub dyrektora przedszkola.

 

8. Obowiązkiem woźnej jest upewnienie się czy dziecko odbierane jest przez osobą wskazaną w oświadczeniu. Oświadczenia powinny znajdować się w miejscu dostępnym dla osób pełniących dyżur.

 

9. Nauczyciel po zgłoszeniu odbieranego dziecka wymaga od niego zaakcentowania odejścia poprzez pożegnanie używając zwrotu grzecznościowego.

 

10. Od momentu odebrania dziecka przez rodziców, odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie.

 

11. Zabrania się wydawania dzieci osobom nieletnim, nie ujętym w oświadczeniu lub wskazującym na spożycie alkoholu.

 

12. W razie jednorazowej sytuacji zmuszającej do odbioru dziecka przez osobę inną niż wskazana w oświadczeniu, rodzic zgłasza ten fakt pisemnie nauczycielce rano po przyprowadzeniu dziecka, która informuje osobę pełniącą dyżur.

 

13. Na telefoniczną prośbę rodzica lub innej osoby dziecko nie może być wydane.

 

14. Gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka aby fakt odbierania był wyraźnie zaakcentowany pożegnaniem u nauczycielki pod której opieką dziecko przebywa.

 

15. Obowiązkiem nauczycielki kończącej pracę jest osobiste przekazanie dzieci nauczycielce pracującej do zamknięcia przedszkola.

 

16. Rodzice, opiekunowie są zobowiązani do odbierania dziecka przed godziną zamknięcia przedszkola.

 

17. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców, opiekunów, nauczyciel próbuje nawiązać kontakt z osobą upoważnioną do odbioru dziecka.

 

18. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami nie udaje się, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.

 

19. Jeżeli pomimo podjętych działań nie uda się skontaktować z rodzicami lub osobami przez rodzica upoważnionymi, dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o przekazaniu dziecka do Pogotowia Opiekuńczego. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia podpisany przez świadków. Całość zdarzenia powinna odbywać się pod nadzorem Policji.

 

 

 

Procedura obowiązuje od 01.09.2008 r.

 

Regulamin obowiązuje nauczycieli, woźne oddziałowe, pomoc wychowawcy oraz dzieci uczęszczające do przedszkola.


1. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola, ogrodu przedszkolnego, placu zabaw, spacerów i wycieczek oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci (odpowiednie zapisy w dzienniku)...


2. Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące odpowiednio bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu w zależności od miejsca pobytu.


3. Przed każdym wyjściem do ogrodu, woźna oddziałowa powinna sprawdzić teren i zlikwidować ewentualne zagrożenia - w razie potrzeby powiadomić nauczyciela o tym zagrożeniu.


4. Nauczyciel udając się z dziećmi na spacer lub wycieczkę w pobliskie tereny, dokonuje zapisu w KARCIE WYCIECZKI, podając liczbę dzieci, nazwiska opiekunów, trasę wycieczki oraz miejsce pobytu. KARTĘ WYCIECZKI należy złożyć u dyrektora przedszkola najpóźniej w dniu planowanego wyjścia.


5. W czasie pobytu dziecka na świeżym powietrzu nauczycielowi towarzyszy woźna oddziałowa, a w grupie 3-latków woźna i pomoc nauczyciela.


6. Przejście przez jezdnię odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami, nauczyciel asekuruje stojąc na środku jezdni.


7. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje nauczyciel lub woźna (pomoc nauczyciela).

 

8. Codziennie co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.).

 

9. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.

 

10. W czasie dużego nasłonecznienia, dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy, przebywać w zacienieniu.


11. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub bardzo wysoka temperatura, burza itp.)


12. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora.


13. Podczas pobytu w ogrodzie, bądź na placu zabaw, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką woźnej oddziałowej.


14. Podczas pobytu w ogrodzie dzieci młodszych, nie przebywają tam dzieci z oddziałów starszych.


15. W ogrodzie przedszkolnym mogą przebywać maksymalnie trzy grupy dzieci.

 

Podstawa prawna:

art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi: Samorządowe Przedszkole Nr 44 im. Władysława Medyńskiego

2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Kraków.

3. Przedszkole jest jednostką budżetową.

4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

5. Na pieczęciach i stemplach używa się pełnej nazwy:

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 44

31-145 Kraków, ul. Jerzego Żuławskiego 9

             tel/fax (012) 633 43 89

                 NIP 676-21-99-871

 

6. Nazwa przedszkola na tablicy urzędowej brzmi:

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 44

31-145 Kraków, ul. Jerzego Żuławskiego 9

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w szczególności w zakresie:

 

1) Udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:

 

a) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka

b) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

 

2) Wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka.

3) Zapewnienia opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

4) Współdziałania z rodziną w wychowaniu dzieci i przygotowania ich do nauki szkolnej.

5) Umożliwiania dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola:

 

1) dzieciom w formie: zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) rodzicom dzieci i nauczycielom w formie: porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń

 

3. Powyższe cele i zadania przedszkole realizuje poprzez:

 

1) Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

2) Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troskę o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.

3) Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania sukcesu.

4) Rozwijanie wrażliwości.

5) Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

6) Rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

7) Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, słuchowej i ruchowej.

8) Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, kształtowania zachowań prozdrowotnych i bezpiecznego postępowania.

 

4. Główne zadania przedszkola:

 

1) Dążenie, aby Przedszkole zapewniło bezpieczny, radosny rozwój wszystkim wychowankom. Sprawienie, że wychowankowie będą się czuli kochani, akceptowani i szczęśliwi, że z chęcią przyjdą do przedszkola.

2) Zapoznanie dzieci z tradycjami i obyczajami naszego miasta, kraju, świata. Stworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie świadomości narodowej (mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Rzeczpospolita Polska).

3) Kształtowanie postaw moralnych pozwalających zrozumieć co znaczy być tolerancyjnym wobec innych.

 

5. Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną, realizowaną we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Psychologiczno – Pedagogicznym w Krakowie:

 

1) pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest przez wspomaganie rozwoju dziecka, a w szczególności wyrównywanie i korygowanie deficytów rozwojowych, eliminowanie przyczyn,

2) badania psychologiczne dziecka mogą być prowadzone tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 

6. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem dzieci pozostają pod opieką nauczyciela.

 

7. W czasie wycieczek dzieciom zapewnia się opiekę co najmniej 1 osoby na 10 wychowanków, a podczas spacerów 1 osoba dorosła na 15 wychowanków .

 

8. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

 

1) W miesiącu naboru do przedszkola rodzice otrzymują druk oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola.

2) Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważniona przez nich osobę.

3) Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola oddaje je nauczycielce pracującej w sali. Przedszkola ponosi odpowiedzialność prawną za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci od chwili oddania dziecka pod opiekę nauczycielki.

4) W chwili odebrania dziecka z przedszkola, rodzic zgłasza dziecko woźnej pełniącej dyżur w korytarzu piętra. Woźna wywołuje dziecko z sali.

5) Osoba dyżurującą zobowiązana jest do ścisłego przestrzegania wydawania dziecka osobom wskazanym w oświadczeniu. W razie wątpliwości, obowiązkiem woźnej jest zwrócenie się do nauczycielki lub dyrektora przedszkola.

6) Od momentu odebrania dziecka przez rodziców, odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie.

7) Zabrania się wydawania dzieci osobom nieletnim, nie wskazanym w oświadczeniu lub wskazujący na spożycie alkoholu.

8) Na telefoniczną prośbę rodzica lub innej osoby dziecko nie może być wydane.

9) Rodzice, opiekunowie są zobowiązani do odbierania dziecka przed godziną zamknięcia przedszkola.

10) W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców, opiekunów, nauczyciel próbuje nawiązać kontakt z osobą upoważnioną do odbioru dziecka.

11) W sytuacjach wyjątkowych, kiedy próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami nie udaje się, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.

12) Jeżeli pomimo podjętych działań nie uda się skontaktować z rodzicami lub osobami przez rodzica upoważnionymi, dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o przekazaniu dziecka do Pogotowia Opiekuńczego. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia podpisany przez świadków. Całość zdarzenia powinna odbywać się pod nadzorem Policji.

 

9. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli specjalistów w uzgodnieniu z rodzicami i radą pedagogiczną. Realizacja zajęć dodatkowych odbywać się będzie w przedszkolu po godz. 13-tej.

 

1) Przedszkole organizuje na życzenie rodziców naukę religii, dzieci nie biorące udziału w nauce religii pozostają pod opieką nauczyciela,

2) Przedszkole organizuje gimnastykę korekcyjną dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi,

3) Do udziału w gimnastyce korekcyjnej kwalifikuje dzieci lekarz sprawujący opiekę nad dzieckiem lub   w uzasadnionych wypadkach lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia z tytułem specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii albo rehabilitacji medycznej.

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 3

 

1. Organami przedszkola są:

 

1) Dyrektor Przedszkola

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

 

 

§ 4

 

 

1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

 

3. W ramach reprezentacji, o których mowa w ust. 2 dyrektor przedszkola jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi przedszkola, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz przedszkola do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji placówki zgodnie z jej rocznym planem finansowym.

 

4. Dyrektor Przedszkola:

 

1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz,

 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

 

a) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

b) przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru przed zakończeniem każdego roku szkolnego

 

3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 

4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

 

5) dopuszcza do użytku przedszkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

 

6) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

 

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli   w organizacji praktyk,

 

8) tworzy właściwą atmosferę pracy,

 

9) zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki bhp:

a) opracowuje i zaznajamia pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,

b) zleca przeprowadzanie kontrolnych badań lekarskich

c) organizuje szkolenia pracowników w zakresie BHP, p-poż, OC oraz udzielania pomocy przedmedycznej,

d) dba o należyty stan techniczny budynku przedszkola – dokonuje oceny stanu technicznego budynku (rocznej, pięcioletniej oraz każdorazowo po przerwie w działalności przedszkola trwającej co najmniej 2 tygodnie),

e) odpowiada za wyposażenie przedszkola w sprzęt posiadający odpowiednie atesty i certfikaty oraz spełniające polskie normy ,

f) opracowuje regulaminy i procedury warunkujące bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz odpowiednie warunki pracy dla osób zatrudnionych

g) sporządza i prowadzi dokumentacje w zakresie BHP.

 

10) zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola,

11) organizuje pomocy psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci:

a) do 31 marca każdego roku tworzy zespoły do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu,

b) wyznacza osoby koordynujące pracę zespołów

c) ustala dla dzieci formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin

d) informuje na piśmie rodziców o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania tej pomocy

 

12) organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem i radą dzielnicy

 

13) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej

 

14) sprawuje kontrolę zarządczą dla zapewnienia realizacji celów i zadan przedszkola w sposób zgodny z prawem , efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli   i innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach:

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom.

3) Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

 

6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i innymi rodzicami.

 

7. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko jest zameldowane, o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego, oraz o zmianach w tym zakresie.

 

8. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora, który wykonuje zadania zgodnie z następującymi kompetencjami:

1) organizuje i kontroluje pracę wychowawczo-dydaktyczną w zakresie ustalonym przez dyrektora,

2) współdziała z dyrektorem przedszkola w kierowaniu bieżącą działalnością wychowawczo – dydaktyczną oraz administracyjną przedszkola,

3) zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.

 

§5

 

1. Rada Pedagogiczna:

 

1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze statutu przedszkola.

2) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej; w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,

4) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

5) Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego albo najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6) Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku jej zebrania, zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

1)zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwal w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych,

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

4) uchwalenie statutu przedszkola oraz jego zmian

5) ustalanie regulaminu swojej działalności,

6) uchwalanie w porozumieniu z radą rodziców programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania, o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków i realizowane przez nauczycieli oraz programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców,

 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności

 

1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

5) programy wychowania przedszkolnego zaproponowane przez nauczycieli,

6) kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora,

 

4. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.   O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego przedszkola.

 

6. W przypadku określonym w ust. 6 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

9. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rad pedagogicznych, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

 

§ 6

 

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola.

 

3. W wyborach o których mowa w ust. 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.

 

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

5. Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i który określa w szczególności:

 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców przedszkola.

 

6. Rada Rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

 

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

1) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora,

2) opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

3) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

4) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

 

§ 7

 

Współdziałanie organów.

 

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w sposób gwarantujący każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

 

2. W celu wymiany bieżących informacji organy z przedszkola spotykają się wspólnie co najmniej dwa razy w roku.

 

3. Na wniosek jednego z organów o zwołanie wspólnego zebrania dyrektor jest zobowiązany określić termin zebrania i powiadomić wszystkie organy o ustalonym terminie.

 

§ 8

 

Rozwiązywanie sporów pomiędzy organami przedszkola.

 

1. Ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów. Wyniki negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości dyrektora przedszkola.

 

2. W przypadku sporu dyrektor – Rada Pedagogiczna, negocjacje w imieniu rady pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej ¾ członków Rady Pedagogicznej.

 

3. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, dyrektor przedszkola o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od kompetencji, który podejmuje decyzje rozstrzygające kwestie sporne. Decyzja organu jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja predszkola

§ 9

 

1. Szczegółową organizacje wychowania, opieki i nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.

 

2. Arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

 

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 

1) liczbę oddziałów,

2) liczbę pracowników, w tym nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym którego dotyczy dany arkusz organizacyjny, oraz terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań,

3) czas pracy przedszkola,

4) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

4. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat.

 

1) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku:

a) są wolne miejsca i nie ma dzieci 3 letnich,

b) do przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo,

c) oraz z wyjątkowych sytuacjach życiowych rodziców

 

3) Przedszkole ma obowiązek objąć dzieci 5 i 6-letnie rocznym przygotowaniem przedszkolnym.                                

4) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt 3, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

5) Podstawową jednostką organizacyjna przedszkola jest oddział obejmujący dzieci   w zbliżonym wieku.

6) Liczba dzieci w oddziale wynosi 25 dzieci.

7) Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb przedszkola i realizacji zadań programowych.

 

5. W ramach posiadanych możliwości przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną:

 

1) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

2) udzielana jest z inicjatywy rodziców dziecka, nauczyciela, specjalisty, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

6. Praca wychowawcza, opiekuńcza i edukacyjna prowadzona jest w oparciu o:

 

1) Podstawę programową wychowania przedszkolnego opracowaną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

2) programy wychowania w przedszkolu wybrane przez nauczycieli (w tym programy własne), zaopiniowane przez radę pedagogiczną i zatwierdzone przez dyrektora przedszkola.

 

7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia:

 

1) Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej; uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne, jest dostosowany do wymagań programowych i oczekiwań rodziców.

2) Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

8. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

9. Przedszkole pracuje od godz. 6.00 do godziny 18.00.

 

10. Czas zajęć wychowawczo – dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie tj. od godz. 8.00 do godz. 13.00 .

 

11. Termin przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący do 30 marca każdego roku.

 

12. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

 

13. Stosowanie podręcznika w oddziałach przedszkolnych dla dzieci 5 i 6 letnich nie jest obowiązkowe. Podręcznik ma charakter pomocniczy, czyli wspomagający edukację, można go zastąpić np. kartami pracy, lub innymi pomocami dydaktycznymi.

 

14. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

15. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, szczególnie zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci .

 

16. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsce ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania oraz odnotowuje frekwencję wychowanków na zajęciach, a także oznaczenie realizowanego programu nauczania. Fakt prowadzenia zajęć potwierdza się podpisem.

 

17. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:

 

1) Przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

2) Rodzicom (prawnym opiekunom) wychowanków na ich życzenie w części dotyczącej informacji o dziecku.

3) Pracownikom naukowym i studentom, za zgodą dyrektora – w zakresie dotyczącym prowadzonych badań na terenie przedszkola w obecności dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej.

 

ROZDZIAŁ V

Zasady odpłatności

§ 10

 

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie (od godziny 8.00 do godziny 13.00).

 

2. Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Krakowa.

 

3. Rodzic (prawny opiekun) dziecka korzystającego z posiłków zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Rady Miasta Krakowa.

 

4. Koszt wyżywienia pokrywają w całości rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, w zależności od ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 

5. Wychowankowie mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

 

6. Przerwa miedzy posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.

 

7. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z rodzicami.

 

8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

 

9. Zasady odpłatności za korzystanie przez pracowników przedszkola z wyżywienia ustala organ prowadzący.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 11

 

1. Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Organ prowadzący przedszkole i dyrektor przedszkola są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

2. Prawa i obowiązki nauczyciela:

 

1) Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków,

2) Szczególnie dba o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu:

 

a) nigdy nie pozostawia dzieci bez opieki,

b) dostosowuje zajęcia i zabawy do wieku dzieci i ich możliwości,

c) uzyskuje od rodziców rzetelne informacje o dziecku mogące mieć wpływ na ochronę jego życia i zdrowia w przedszkolu,

d) w razie zachorowania dziecka (gorączka, sygnalizowany przez dziecko ból) zawiadamia dyrektora oraz rodziców,

e) w razie wypadku udziela pierwszej pomocy, wzywa pogotowie, zawiadamia dyrektora i rodziców,

f) ściśle przestrzega procedury wydawania dzieci z przedszkola,

g) zgłasza wszelkie zauważone przez siebie nieprawidłowości na terenie przedszkola i ogrodu stanowiące potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci,

h) przy organizacji zajęć i imprez poza teren przedszkola przestrzega w tym zakresie regulaminu.

i) wykorzystuje w zajęciach pomoce dydaktyczne i inne materiały posiadające certyfikaty,

3) Przy organizacji zajęć i imprez poza teren przedszkola przestrzega obowiązującego w tym zakresie regulaminu.

4) Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywności dzieci przez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.

5) Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

6) Planuje i prowadzi pracę wychowawczo – opiekuńczo – edukacyjną w oparciu   o wybrane programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczycieli.

7) Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, oraz podręczników spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego i przedstawienia go Radzie Pedagogicznej.

8) Może opracować własny program, samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, i może zostać dopuszczony do użytku w danym przedszkolu po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

9) Stosuje twórcze i nowoczesne metody wychowania i nauczania w celu osiągania wysokich efektów swej pracy.

10) Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i ponosi pełną odpowiedzialność za jej poziom.

11) Planuje pracę z dziećmi w rytmie miesięcznym.

12) Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

13) Prowadzi dokumentację pedagogiczną przebiegu działalności wychowawczej dydaktycznej   i opiekuńczej tj. dziennik zajęć, plany miesięczne.

14) Prowadzi dokumentację dotyczącą indywidualnego rozwoju i postępów dziecka we wszystkich sferach aktywności – karty indywidualnego rozwoju dziecka.

15) Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka.

16) Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy.

17) Współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

18) Respektuje prawa rodziców do znajomości zadań wynikających zwłaszcza z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.

19) Udziela rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zdrowia i rozwoju.

20) Eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci.

21) Inicjuje i organizuje imprezy o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

22) Planuje własny rozwój zawodowy – systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

23) Korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

24) Dba o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych.

25) Uczestniczy czynnie w pracach rady pedagogicznej i realizuje jej postanowienia   i uchwały.

26) Przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej i wydaje rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do końca kwietnia danego roku szkolnego.

27) Realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola, a wynikające z bieżącej działalności placówki.

 

2. Nauczyciel współdziała z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podwyższenia poziomu pracy placówki, a w szczególności:

 

1) rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci, ustalają wspólne kierunki działań,

2) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,

3) nauczyciel organizuje spotkania, zajęcia otwarte, pokazowe, konsultacje dla rodziców,

4) zebrania z rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym,

5) nauczyciel organizuje okazjonalne uroczystości z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych członków rodziny,

6) w kąciku dla rodziców nauczyciele umieszczają informacje dotyczące zadań realizowanej tematyki,

7) dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola .

 

3. Przedszkole współdziała ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną w tym zakresie:

 

1) kieruje wychowanków na badania psychologiczno – pedagogiczne za zgodą rodziców,

2) pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych,

3) realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innych specjalistów,

4) organizuje dla rodziców spotkania ze specjalistami, organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów

5) prowadzi oświatę zdrowotną,

6) organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

 

4. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału, uwzględniając w miarę możliwości propozycje rodziców.

 

5. W miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej     i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel opiekował się oddziałem przez cały czas uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

6. W przedszkolu zatrudnia się pracowników administracyjno – obsługowych. Do ich zadań należy:

 

1) Troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu

2) Zapewniania sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie, czystości i estetyce.

3) Współpraca z nauczycielami w sprawowaniu opieki oraz realizacji zadań wychowawczo – opiekuńczo – edukacyjnych.

4) Włączanie się w proces wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola.

5) Dbanie o wysoką jakość wykonywanej przez siebie pracy.

6) Dbanie o własny rozwój zawodowy.

7) Szczegółowy przydział czynności i odpowiedzialności pracowników określa dyrektor przedszkola w oparciu o zadania zawarte w oparciu o zadania zawarte   w szczegółowym przydziale czynności.

 

§ 13

 

Rodzice mają prawo do:

 

1. Uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka.

2. Obserwacji własnego dziecka w czasie zajęć i zabaw.

3. Wyrażenia i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu.

4. Uczestniczenia w zebraniach organizowanych przynajmniej raz na kwartał.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Wychowankowie przedszkola

§ 14

 

1. Przedszkole jest placówką publiczną rekrutująca dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

2. Zapisy dokonywane są od 1 do 31 marca każdego roku na podstawie aktualnych danych o dziecku zawartych w karcie zapisu oraz na podstawie umowy cywilno-prawnej pomiędzy rodzicami- opiekunami prawnymi dziecka a przedszkolem. Wypełniając kartę zapisu do przedszkola, rodzice wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przedszkola.

 

3. Wykaz dzieci przyjętych do przedszkola w danym roku szkolnym jest udostępniony rodzicom do 10 kwietnia danego roku.

 

4. Dopuszcza się dodatkowe zapisy dzieci w innym terminie w miarę wolnych miejsc.

 

5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 10 lat.

 

6. Dzieci niepełnosprawne mają prawo uczęszczać do przedszkola na tych samych zasadach co dzieci zdrowe.

 

7. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

 

Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola reguluje aktualnie obowiązująca Uchwała Rady Miasta Krakowa

 

8. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 

1) Dzieci 5 i 6-letnie, które objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

2) Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci

3) Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów.

4) Dzieci z rodzin zastępczych.

 

W następnej kolejności przyjmowane są:

 

1) Dzieci kontynuacje edukację przedszkolną w danej placówce.

2) Dzieci pięcioletnie, odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.

3) Rodzeństwo dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danej placówce.

4) Dzieci obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym.

5) Dzieci, dla których wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu zamieszkania.

6) Dzieci z rodziny, w której znajduje się dziecko z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością

7) Dzieci, dla których wybrane przedszkole jest przedszkolem najbliższym miejscu pracy jednego z rodziców.

8) Dzieci z domu dziecka, rodzinnego domu dziecka.

9) Dzieci zmieniające placówkę z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

10) Rodzeństwo dzieci zmieniających placówkę z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

11) Dzieci uczęszczające wcześniej do żłobka.

 

9. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu dyrektor przedszkola powołuje komisje rekrutacyjną w składzie:

 

a) dyrektor przedszkola,

b) przedstawiciel rady pedagogicznej,

c) przedstawiciel rady dzielnicy

d) przedstawiciel rady rodziców

 

Komisja pracuje na podstawie regulaminu rekrutacji. Dopuszcza się możliwość ustalania dodatkowych kryteriów przez tę komisję.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Prawa i obowiązki dziecka

§ 15

 

1. Dziecko ma prawo do:

 

a) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy.

b) Akceptacji i poszanowania godności osobistej.

c) Wyboru form odpoczynku i zabawy.

d) Zdrowego żywienia.

e) Życzliwego i podmiotowego traktowania.

f)Otrzymywania pomocy od dorosłych.

g) Aktywnego kształtowania własnej osobowości.

h) Zabawy i wyboru partnera zabawy.

i) Partnerskiej rozmowy na każdy temat

j) Odpoczynku

k) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy

 

2. Do obowiązków dziecka należy:

 

a) Poszanowanie godności rówieśników i dorosłych.

b) Uczenia się i przestrzegania reguł współżycia w grupie.

c) Wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości.

 

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:

 

1) zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innych i odmowy ze strony rodziców/ prawnych opiekunów/ współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną.

2) zalegania z opłatami za usługi przedszkola za okres ustalony w umowie zawartej z rodzicami /opiekunami prawnymi/ dziecka.

 

4. Skreślenie z listy dzieci uczęszczających do przedszkola nie dotyczy dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

5. Dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne ma prawo do dofinansowania zakupu podręczników jeżeli spełnia określone kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

 

ROZDZIAŁ IX

Gospodarka finansowa

§ 16

 

1. Przedszkole korzysta z obsługi świadczonej na mocy odrębnych przepisów przez jednostkę obsługi ekonomiczno – administracyjnej przedszkola.

 

2. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez przedszkole wyłączną odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola.

 

3. Dyrektor przedszkola odpowiada w szczególności za:

 

a) prawidłowe, tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola,

b) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych,

c) terminowe rozliczenie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym przedszkole z środków otrzymanych z budżetu tego organu,

d) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie towarów usług i robót budowlanych ze środków budżetowych

 

4. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne   i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola.

 

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 17

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 18

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

    

3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

1) Umieszczenie statutu w bibliotece przedszkolnej oraz u nauczycieli wszystkich grup przedszkolnych

2) Udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

 

§ 19

 

1. Dyrektor po nowelizacji Statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony Statutu.

 

Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/31/06/2007 z dnia 25.06.2007 r.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Pieczęć przedszkola                                                                                     Podpis dyrektora

 

 

 

 

Nowelizacja Statutu:

Uchwała nr 4/26/08/2008 Rady Pedagogicznej z dnia 26.08.2008 roku w sprawie zmian w Statucie Przedszkola

Uchwała nr 1/17/02/2009 Rady Pedagogicznej z dnia 17.02.2009 roku w sprawie zmian w Statucie Przedszkola

Uchwała nr 7/27/08/2009 Rady Pedagogicznej z dnia 27.08.2009 roku w sprawie zmian w Statucie Przedszkola

Uchwała nr 3/30/08/2010 Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2010 roku w sprawie zmian w Statucie Przedszkola

Uchwała nr 3/31/08/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2011 roku w sprawie zmian w Statucie Przedszkola

Wróć do góry
Przejdź na dół